drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Miasta, Oddalono zażalenie, II OZ 524/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OZ 524/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-06-17
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Małgorzata Stahl /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
IV SA/Wa 65/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-09
II OSK 3140/13 - Wyrok NSA z 2014-06-23
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art.33 § 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Stahl po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 65/13 o odmowie dopuszczenia [...] S.A. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2012 r., nr XXXIII/795/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 65/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), odmówił dopuszczenia [...] S.A. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu sądowym w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2012 r., nr XXXIII/795/2012 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że uzasadniając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym wszczętym skargą Wojewody Mazowieckiego pełnomocnik [...] S.A. z siedzibą w W., podniósł, że Spółka jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. [...], objętej postanowieniami zaskarżonego planu (teren [...]) oraz objętej zakresem zarzutów skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że wniosek nie zasługuje na uwzględnienie zaznaczając, że postępowanie w niniejszej sprawie toczy się na skutek skargi wniesionej przez Wojewodę Mazowieckiego na uchwałę Rady Gminy m.st. Warszawy, w oparciu o treść przepisów art. 93 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Jak wskazał Sąd, wszczęte w następstwie wniesienia skargi postępowanie tego rodzaju jest formą nadzoru nad działalnością organów gminy, sprawowanego przez wojewodę i toczy się wyłącznie z udziałem organu nadzoru oraz organu gminy, który wydał uchwałę objętą skargą. Tym samym nie mogą brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy, gdy wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego.

W zażaleniu na powyższe postanowienie [...] S.A., reprezentowana przez radcę prawnego, zarzuciła naruszenie art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi polegające na jego niezastosowaniu z uwagi na nadzorczy charakter postępowania, a w konsekwencji na odmowie dopuszczenia Spółki do udziału w sprawie, podczas gdy prawidłowa wykładnia treści przepisu uzasadnia dopuszczenia Spółki do udziału w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2012 r. Wskazując na powyższe wniesiono o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez dopuszczenie Spółki do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, względnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. W § 2 przewidziano, że udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Uwzględniając charakter i przedmiot zainicjowanego postępowania sądowego wskazać należy, że nadzór na działalnością gminną sprawowany przez organ nadzoru regulują przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). W ramach tego nadzoru mogą toczyć się określone postępowania, które obejmują także postępowanie nadzorcze nad uchwałami i zarządzeniami organów gminy prowadzone z urzędu przez wojewodę. Postępowanie nadzorcze jest postępowaniem prowadzonym z udziałem organu gminy, w którym nie biorą udziału inne podmioty. W ramach tego postępowania, jeżeli organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy z uwagi na upływ terminu do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego, organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego (art. 93 ustawy o samorządzie gminnym). Osoba, która nie jest uczestnikiem postępowania nadzorczego nie może być uczestnikiem postępowania przed sądem administracyjnym, chyba że ustawa wyraźnie tak stanowi (taki wyjątek wynika z art. 98a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym i dotyczy zarządzenia zastępczego). Wniesienie skargi do sądu administracyjnego przez osobę, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem organu gminy reguluje art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, który określa odrębny rodzaj postępowania. Odrębność tych postępowań wyłącza możliwość udziału osoby, która może wnieść skargę na podstawie art. 101, w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę, także w przypadku, gdy wojewoda zaskarża uchwałę lub zarządzenie organu gminy do sądu administracyjnego.

Z uwagi na powyższe Sąd rozpoznający zażalenie stwierdza, że zasadnie Sąd I instancji nie znalazł uzasadnienia do dopuszczenia [...] S.A. z siedzibą w W. do udziału w postępowaniu ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 8 marca 2012 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w charakterze uczestnika postępowania w oparciu o art. 33 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z powyższych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt