drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Prezydent Miasta, Oddalono skargę, IV SAB/Po 9/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-06-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SAB/Po 9/06 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2006-06-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-03-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak
Ewa Kręcichwost-Durchowska /przewodniczący/
Paweł Miładowski /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 1676/06 - Wyrok NSA z 2007-09-19
Skarżony organ
Prezydent Miasta
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2003 nr 80 poz 717 art. 17
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1, art. 16 ust. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 3 par. 2 pkt 8, art. 151, art. 149
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kręcichwost-Durchowska Sędziowie NSA Paweł Miładowski (spr.) WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Protokolant: sekretarz sąd. Marcin Kubiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2006 r. sprawy ze skargi M. M. i P. Kancelaria Radców Prawnych na bezczynność Prezydenta Miasta - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w przedmiocie informacji publicznej o d d a l a s k a r g ę /-/D. Rzyminiak-Owczarczak /-/E. Kręcichwost-Durchowska /-/P. Miładowski MW

Uzasadnienie

M. M. i P. Kancelaria Radców Prawnych wniosła skargę na bezczynność Prezydenta Miasta – Miejskiej Pracowni Urbanistycznej domagając się udostępnienia w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, pełnej dokumentacji wszystkich czynności podjętych w ramach prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Morasko-Radojewo-Umultowo" oraz dokumentacji dotyczącej prac nad zmianą "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta [...]".

W ocenie strony otrzymana od organu w dniu [...] marca 2005 r. dokumentacja była dokumentacją niepełną, nie zawierała wyraźnie wskazanych części dokumentacji o jakie wnioskował skarżący. Mimo dwukrotnych monitów (z [...] kwietnia 2005 r. i [...] maja 2005 r.) nie otrzymano żądanej informacji i nie wydano też decyzji o odmowie udzielenia wnioskowanej informacji. W tych warunkach ma miejsce bezczynność organu uzasadniająca wniesienie skargi. W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta wniósł o odrzucenie skargi, względnie o jej oddalenie. Prezydent Miasta argumentował, że pismem z dnia [...] marca 2005 r. odpowiadając na wezwanie strony przedłożono jej kopię dokumentów dotyczących prac, których dotyczył wniosek. W dokumentacji tej znajdowały się wszelkie komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia Prezydenta Miasta oraz uchwały Rady Miasta stanowiące pełną dokumentację będących w toku procedur planistycznych na etapach, na których wówczas się znajdowały. Powtórnie poinformowano też stronę [...] kwietnia 2005 r., że przesłane dokumenty stanowią pełną możliwą do udostępnienia dokumentację prac planistycznych i czynności podjętych nad planem oraz nad studium. Według Prezydenta Miasta ustawodawca w sposób szczególny uregulował tryb i zakres udostępniania informacji dotyczących projektów aktów planistycznych opracowywanych w ramach specjalnej procedury. Dokumentacja związana z szeroko pojętą procedurą planistyczną została stronie wydana. Prezydent przyznał, że nie udostępniono części materiałów służących do pracy projektowej nie mających charakteru dokumentów, a w konsekwencji nie będących informacją publiczną. Odmowa udzielenia takich dokumentów nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Postanowieniem z dnia [...] listopada 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę, przyjmując, iż przed jej wniesieniem strona nie wyczerpała trybu określonego w art. 52 § 1 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 37 § 1 kpa. Rozpoznając kasację M. M. i P. Kancelaria Radców Prawnych Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia [...] marca 2006 r. w sprawie IOSK [...] uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania. W ocenie NSA wniesienie skargi na bezczynność organów w sprawie żądania dostępu do informacji publicznej nie wymaga uprzedniego wyczerpania wskazywanego przez sąd trybu. Środków takich nie przewiduje bowiem ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W tego typu sprawach nie można stosować regulacji zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, bo ustawodawca dokonał wyraźnego odesłania co do tej procedury tylko w ograniczonym zakresie (do decyzji wydawanych w razie odmowy udzielenia informacji i umorzenia postępowania). Z kolei art. 52 § 3 ppsa wskazywany przez sąd jako przeszkoda w dopuszczalności skargi nie odnosi się do bezczynności w zakresie aktów i czynności dotyczących uprawnień i obowiązków z mocy prawa. Składając skargę na bezczynność w zakresie aktów i czynności z art. 3 § 2 pkt 4 procedury sądowoadministracyjnej nie trzeba jej poprzedzać wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga nie ma uzasadnionych podstaw.

Zasadnie Prezydent Miasta wskazywał, iż procedura planistyczna zawiera szczególny tryb i zakres udostępniania informacji dotyczących projektów aktów planistycznych. Kwestie te reguluje w szczególności art. 17 omawianego aktu – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm.). Dostęp do poszczególnych etapów procedowania planistycznego ma z mocy wyraźnych postanowień ustawy charakter powszechny, a zatem nie ogranicza się ani do właścicieli ani użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze objętych planem. Błędnie jednak organy przyjmują, iż dostęp do informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm. – dalej o dostępie do informacji) dotyczy wyłącznie tego obszaru informacji. Zgodnie z art. 1 omawianej ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja w sprawach publicznych podlega udostępnieniu na zasadach i trybie w niej określonej. Ostatnia z wymienionych ustaw definiuje pojęcie informacji publicznej szerzej, niż regulacje zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem i skarżący i każdy inny podmiot może domagać się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej większego zakresu informacji, niż uprawnienia wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ma jednak rację organ administracji publicznej twierdząc, że prawo wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. obejmuje uprawnienie domagania się informacji publicznej. Taki charakter mają zebrane w toku procedury planistycznej dokumenty. Nie stanowią natomiast informacji publicznej w rozumieniu omawianej ustawy odręczne zapiski, notatki, wersje robocze i inne materiały niewykorzystane wprost do procesu planistycznego. Tymczasem Prezydent Miasta twierdził, że poza ostatnio wymienionymi cała dokumentacja związana z procedurą planistyczną projektu miejscowego planu zagospodarowania planistycznego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo została stronie skarżącej udostępniona. Ani w skardze, ani w toku postępowania administracyjnego strona nie doprecyzowała jakich materiałów jej nie udostępniono, a w szczególności czy mają one przymiot informacji publicznej. Generalnie bowiem tylko te materiały, które stanowią informację o działalności władzy publicznej odpowiadają zakresowi przedmiotowemu wskazanemu w art. 61 Konstytucji, bądź też art. 1 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Takiego charakteru nie mają odręczne, luźne zapiski – notatki etc. osób prowadzących postępowanie planistyczne, które nie są podstawą żadnego z planowanych i przyjętych projektów. Generalnie dostęp do informacji publicznej wynika z zasady udziału obywateli w życiu publicznym i sprawowania społecznej kontroli i tylko w tym celu obywatel ma prawo uzyskania wiedzy o sprawach publicznych. Prawo to głównie realizowane jest w zakresie planowania przestrzennego ustawą z 27 marca 2003 r. Uprawnienie to jednak nie rozciąga się zdaniem tego składu sądu na materiały będące podstawą do licznych koncepcji wewnętrznych i ścierania się poglądów wewnątrz samego organu, które nie przybrały zinstytucjonalizowanych kształtów podobnie jak np. zapiski i notatki urzędnika organu administracji publicznej gromadzącego materiały do rozpoznania sprawy zakończonej orzeczeniem z jego udziałem.

Ma rację też Prezydent , iż zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej decyzja wydawana jest wówczas, gdy organ odmawia udostępnienia informacji publicznej. Krótko mówiąc decyzja winna być wydana, gdy istnieje możność zastosowania omawianej ustawy. Jeśli natomiast żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ powiadamia jedynie wnoszącego, że jego wniosek nie znajduje podstaw prawnych.

Skoro skarżącej udostępniono wszystkie informacje, które mają charakter informacji publicznej to żądanie innego niesprecyzowanego materiału nie wymagało wydania decyzji administracyjnej. W takich wypadkach organ może poprzestać na udzieleniu informacji, co w tej sprawie uczynił. Podobne rozumowanie treści normatywnej art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej zaprezentował także Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniach z 25 marca 2003 r. sygn. akt II SA 4059/02, z 15 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 1214/03, z 19 grudnia 2002 r. sygn. akt II SA 3301/02.

Generalnie z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy organ nie podejmuje aktu lub czynności, do którego z mocy wyraźnych postanowień przepisów prawa jest zobowiązany. Odpowiednio z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie informacji publicznej. Stanowisko organu w istocie sprowadza się bądź do udzielenia żądanej informacji, jeśli ma ona charakter publiczny, względnie do jej odmowy w formie decyzji bądź umorzenia postępowania. Gdy jednak żądanie nie dotyczy informacji publicznej organ powiadamia jedynie wnoszącego, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. Prezydent Miasta udzielił informacji publicznej w tej sprawie już w marcu 2005 r., a później w zakresie niedoprecyzowanego żądania uzyskania informacji, które nie mają charakteru informacji publicznej dwukrotnie swoje stanowisko i to na piśmie w tej kwestii stronie przedłożył. W tym stanie rzeczy nie można mówić by Prezydent Miasta pozostawał w bezczynności w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm. – dalej ppsa). Taki stan rzeczy z kolei prowadzi zgodnie z art. 151 w zw. z art. 149 ppsa do oddalenia skargi.

/-/D. Rzyminiak-Owczarczak /-/E. Kręcichwost-Durchowska /-/P. Miładowski

za nieobecnego sędziego

/-/E. Kręcichwost-Durchowska

MWPowered by SoftProdukt