drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii, Oddalono skargę, II SAB/Sz 60/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-12-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Sz 60/10 - Wyrok WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2010-12-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-10-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Arkadiusz Windak /przewodniczący sprawozdawca/
Danuta Strzelecka-Kuligowska
Iwona Tomaszewska
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 448/11 - Wyrok NSA z 2011-06-09
Skarżony organ
Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1, art. 14 ust. 1, art. 6
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483 art. 61
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Arkadiusz Windak (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska,, Sędzia NSA Iwona Tomaszewska, Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 grudnia 2010r. sprawy ze skargi Z. F. na bezczynność Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie

W piśmie z dnia [...] r., skierowanym do Rektora [...] Uniwersytetu Technologicznego w [...], Z..F. zwrócił uwagę na fakt publikowania na stronach internetowych Wydziału Elektrycznego ZUT notatki oraz fotografii z których wynika, że w dniu [...] r., w holu budynku Wydziału Elektrycznego uczelni spożywany był alkohol (wino), czym naruszono przepisy ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak zauważył auto pisma, podobne materiały zamieszczono także na strona internetowych[...].

Odpowiadając na powyższe pismo Rektor ZUT wyjaśnił, że uroczystość jaka miała miejsce na [...] w dniu [...] r. związana była z zapaleniem żyrandola ozdobnego ufundowanego przez [...] firmy przemysłu elektrotechnicznego oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddziału w [...] – z okazji [...] Dni Techniki. Powołując się na otrzymaną opinię radców prawnych, w kontekście przedstawionych wyjaśnień świadków zdarzenia, Rektor uznał, że opisana w piśmie z dnia [...] r. sytuacja nie stanowiła wykroczenia ani przestępstwa w kontekście postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wnioskiem z dnia [...] r. Z.F. zażądał udostępnienia kopii opinii radców prawnych oraz kopii wyjaśnień świadków zdarzenia, w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek z [...] r. Rektor ZUT w [...] wyjaśnił, że w ramach zainicjowanego postępowania świadkowie zdarzenia złożyli wyjaśnienia ustne. Jednocześnie Rektor przesłał Z.F. opinię prawną sporządzoną na potrzeby niniejszej sprawy.

Z.F. zwrócił się do Rektora ZUT w [...] z kolejnym wnioskiem sporządzonym dnia [...] r. prosząc o uzupełnienia przekazanych mu informacji poprzez:

1. zidentyfikowanie osób widniejących na fotografii zamieszczonej na stronach internetowych [...] (której wydruk załączył do wniosku),

2. wymienienie gości zagranicznych oraz nazw instytucji jakie reprezentowali i ich funkcji w nich, jeżeli nie są widoczni na przedmiotowej fotografii.

Ponadto Z.F. wniósł o poinformowanie go, czy we wszystkich pozostałych przypadkach wskazanych w jego piśmie z dnia [...] r. uczestniczyli zagraniczni goście, którzy reprezentowali zagraniczne organizacje lub instytucje.

Stanowiskiem z dnia [...] r. Rektor ZUT w [...] zawiadomił Z.F. że nie jest zadaniem Rektora ZUT identyfikowanie osób znajdujących się na załączonej do wniosku fotografii. Natomiast odnosząc się do drugiej części pisma stwierdził, że nie może udzielić na nie odpowiedzi z dwóch powodów: po pierwsze wniosek jest sformułowany bardzo ogólnikowi, po drugie Rektor ZUT nie prowadzi ewidencji osób faktycznie uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach, które mają miejsce na uczelni.

Po uzyskaniu takiej odpowiedzi Z.F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na bezczynność Rektora ZUT w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej wnosząc o orzeczenie, że organ pozostaje bezczynny na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie osób widniejących na fotografiach zamieszczonych w Internecie oraz zagranicznych gości, którzy nie widnieją na tej fotografii, i innych zagranicznych gościach uczestniczących w imprezach wskazanych w jego piśmie z dnia [...] r. Z.F. podkreślił, że nie otrzymał informacji o które prosił w piśmie z dnia [...] r., ani też nie otrzymał decyzji odmawiającej udostępnienia tych informacji, czyniąc skargę w pełni uzasadnioną.

Odpowiadając na skargę Rektora ZUT wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o oddalenie skargi. Organ zauważył, że w ramach swoich obowiązków nie jest zobowiązany do identyfikowania twarzy, którego to obowiązku nie nakłada na Rektora w szczególności Prawo o szkolnictwie wyższym. Ponadto, bardzo ogólnikowy zakres oczekiwanej informacji, które nie został skonkretyzowany poza stwierdzeniem, że spraw dotyczy stron internetowych Wydziału [...] i jest niewystarczające do ustalenie, czego w istocie domagał się skarżący.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonych.

Podstawową przesłanką zaistnienia obowiązku udostępnienia informacji jest jej posiadanie przez podmiot zobligowany do jej udostępnienia. W sytuacji posiadania takiej informacji udostępnia się ją w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 ust. 1 ustawy)......

W przypadku stwierdzenia przez podmiot do którego skierowano wniosek, że nie jest w posiadaniu żądanej informacji, wówczas winien powiadomić o tym fakcie wnioskodawcę.

W takiej sytuacji może pojawić się wątpliwość, czy żądana informacja rzeczywiście jest w posiadaniu podmiotu do którego skierowano wniosek i w oparciu o jakie kryteria stan ten można zweryfikować. W literaturze przyjmuje się stanowisko, które Sąd rozpoznający sprawę w pełni aprobuje, że przesądzające znaczenia ma wówczas ustalenie, czy przedmiot pytania pokrywa się z zakresem działania podmiotu, do którego skierowano wniosek. Zobowiązanym do udzielenia informacji byłby zatem każdy podmiot, który powinien mieć taką informację ze względu na swój zakres działalności (szerzej: I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska "Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny." wyd. I LexisNexis, s. 88 i nast.)

W rozpoznawanej sprawie uroczystość, która odbyła się w dniu [...] r. i która stała się przedmiotem zainteresowania skarżącego, związana była z oficjalnym zapaleniem ozdobnego żyrandola na Wydziale [...] ZUT w [...] z okazji [...] Dni Techniki, niewątpliwie miała miejsce w budynku uczelni publicznej. Zauważyć jednak należy, że procedury organizacji tego typu uroczystości nie są regulowane przepisami prawa, które nakładałyby na organizatora takich uroczystości w budynku uczelni prowadzenia listy osób w niej faktycznie uczestniczących. Jeżeli zatem organ nie sporządził z własnej inicjatywy listy osób uczestniczących w danym spotkaniu i nie miał obowiązku listy takiej sporządzić i przechowywać, to w przypadku skierowania do organizatora lub Rektora uczelni wniosku o udzielenie informacji, jakie konkretnie osoby brały udział w danej uroczystości wraz z wyszczególnieniem zajmowanych funkcji i organizacji jakie reprezentowały. Rektor udzielając odpowiedzi na tak zadane pytanie, jeżeli nie dysponował oczekiwaną informacją, winien powiadomić wnioskodawcę o braku takowych danych. Tak stało się w niniejszej sprawie. Rektor, przesyłając do skarżącego pismo z dnia [...] r. powiadomił go o nie posiadaniu ewidencji osób faktycznie uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach, które mają miejsce na uczelni.

Jeżeli chodzi natomiast o sposób rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej, która miałaby polegać na "zidentyfikowaniu osób widniejących na fotografii zamieszczonej na stronach Internetowych Wydziału [...]" załączonej do wniosku, Sąd stwierdził, ze tego rodzaju oczekiwanie udzielenia informacji, poprzez rozpoznanie osób ze zdjęcia, nie należy do informacji publicznej w rozumieniu art. 61 Konstytucji oraz art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Identyfikowanie osób znajdujących się na fotografii, nawet przedstawiającej osoby uczestniczące w uroczystości, która odbyła się na uczelni, nie mieści się kategorii zadań Rektora publicznej uczelni wyższej i nie ma związku z działalnością takiej uczelni lub osób sprawujących funkcje publiczne. O ile żądanie udostępnienia samej fotografii z takowej uroczystości, jeżeli byłaby ona w posiadaniu organu, można by rozpatrywać w kategorii udostępnienie informacji publicznej, to żądanie zidentyfikowania osób znajdujących się na poszczególnych fotografiach wykracza poza zakres przedmiotowy informacji publicznej do której obowiązane są organy władzy publicznej, w szerokim tego słowa znaczeniu.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, działając na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt