drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Odrzucenie skargi, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS, Odrzucono skargę, I SA/Ke 224/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2023-06-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Ke 224/23 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2023-06-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-05-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Andrzej Mącznik /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I GZ 272/23 - Postanowienie NSA z 2023-09-22
Skarżony organ
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2023 poz 259 art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b art. 58 § 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Andrzej Mącznik po rozpoznaniu 14 czerwca 2023 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. C. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 kwietnia 2023 r. nr UP – 281/2023 w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

D.Cz.złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 kwietnia 2023 r. nr UP – 281/2023 w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek.

Skarżąca nie podała numeru PESEL. W związku z powyższym została wezwana do dokonania tej czynności w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przesyłka z wezwaniem została doręczona skarżącej 2 czerwca 2023 r. Termin do uzupełnienia braku skargi upłynął 9 czerwca 2023 r. Skarżąca wskazała numer PESEL 12 czerwca 2023 r. (data stempla pocztowego), czyli po terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skuteczne wniesienie skargi do sądu administracyjnego wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone

w przepisach prawa.

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U.2023.259) zwanej dalej "p.p.s.a." skarga powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną.

Braki formalne skargi skutkują, co do zasady, wezwaniem strony skarżącej o ich uzupełnienie.

W niniejszej sprawie skarżąca została wezwana do uzupełnienia braku formalnego skargi – podania numeru PESEL. Termin na uzupełnienia tego braku upłynął 9 czerwca 2023 r. Skarżąca podała numer PESEL 12 czerwca 2023 r., a więc po terminie.

Uzupełnienie braku po terminie jest równoznaczne z jego nieuzupełnieniem.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt