drukuj    zapisz    Powrót do listy

6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw, Odrzucenie skargi, Inne, Oddalono zażalenie, I GZ 272/23 - Postanowienie NSA z 2023-09-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I GZ 272/23 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2023-09-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2023-08-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Beata Sobocha-Holc /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I SA/Ke 224/23 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2023-06-14
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2023 poz 1634 art. 46 par. 2 pkt 1 lit. b, art. 49 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 3, art. 269 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Beata Sobocha-Holc po rozpoznaniu w dniu 22 września 2023 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia D. C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 14 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 224/23 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi D. C. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 kwietnia 2023 r. nr UP-281/2023 w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z 14 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Ke 224/23, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę D. C. (dalej: skarżąca) na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 kwietnia 2023 r.

w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że wnosząc skargę do WSA na decyzję ZUS skarżąca nie podała numeru PESEL.

Uzasadniając odrzucenie skargi Sąd I instancji wskazał, że wezwanie do uzupełnienia braku skargi doręczono skarżącej 2 czerwca 2023 r. Wyznaczony skarżącej termin do uzupełnieniu braku formalnego skargi upłynął z dniem 9 czerwca 2022 r. Skarżąca podała numer PESEL 12 czerwca 2023 r., zatem wobec nieusunięcia braków formalnych skargi w zakreślonym terminie WSA skargę odrzucił na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 1634, dalej: p.p.s.a.).

Wnosząc zażalenie na postanowienie z 14 czerwca 2023 r. skarżąca zaskarżyła to orzeczenie w całości, zarzucając obrazę przepisu art. 57 w zw. z art. 46 oraz art. 58 p.p.s.a. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i odrzucenie skargi w sytuacji gdy sąd może sam ustalić numer PESEL w odpowiedniej bazie.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia i "przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia" skarżąca podniosła, że "nie doczytała terminu" w jakim miała podać numer PESEL. W ocenie skarżącej jej zaniedbanie nie uniemożliwiało dalszego prowadzenia sprawy, pozostawała w przekonaniu, że ma 14 dni na odpowiedź do sądu ponieważ zawsze dostawała taki termin na złożenie pisma do sądu. Wskazała, że skoro podała numer PESEL to nie jest to błąd, który uniemożliwia kontynuowania sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony – w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie – powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

Zgodnie z tezą wyrażoną w uchwale NSA z 3 lipca 2023 r., sygn. akt II GPS 3/22: "niezachowanie, określonego w art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., wymogu podania w skardze, będącej pierwszym pismem w sprawie, numeru PESEL, jest brakiem formalnym, który powinien być uzupełniony w trybie art. 49 § 1 w związku z art. 58

§ 1 pkt 3 p.p.s.a., bez względu na to czy ten numer znajduje się w aktach administracyjnych, którymi dysponuje sąd". Ponadto stwierdzono, że "ustawodawca nie przewidział żadnych wyjątków od obowiązku strony określonego w art. 46 § 2

pkt 1 lit. b p.p.s.a. W szczególności nie zastrzegł, że podanie numeru PESEL

w pierwszym piśmie jest wymagane, tylko wtedy, gdy tego numeru nie można ustalić na podstawie akt administracyjnych".

Z art. 269 § 1 p.p.s.a. wynika zasada mocy wiążącej stanowiska zajętego w uchwale składu siedmiu sędziów, całej Izby albo w uchwale pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli dany skład orzekający sądu administracyjnego nie podziela stanowiska wyrażonego w uchwale zobowiązany jest do przedstawia powstałego zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi. Skład orzekający w niniejszej sprawie nie znalazł podstaw do przedstawienia powstałego zagadnienia do rozstrzygnięcia odpowiedniemu składowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Odnosząc powyższe tezy do przedmiotowej sprawy, stwierdzić należy, że obowiązkiem skarżącej było podanie numeru PESEL w skardze, ewentualnie uzupełnienie tego braku w wyznaczonym terminie. Skutkiem niedochowania powyższych obowiązków musi być odrzucenie skargi, jako obarczonej brakiem formalnym.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że Sąd I instancji zasadnie stwierdził, że skarżąca w zakreślonym terminie nie uzupełniła braku formalnego skargi przez podanie numeru PESEL, co skutkowało odrzuceniem skargi przez WSA.

Z uwagi na powyższe Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 i p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt