drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480, Odrzucenie skargi, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Odrzucono skargę, II SA/Wa 1615/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 1615/20 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2021-02-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-08-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kruszewska-Grońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
III OZ 473/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-07
Skarżony organ
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 58 par. 1 pkt 3 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. W. na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] sierpnia 2020 r. O. W. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, poprzez platformę ePUAP – skargę na decyzję tego organu z [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Skarga została załączona do pisma przewodniego z [...] sierpnia 2020 r. zatytułowanego "SKARGA skarga na decyzję", podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast pod treścią skargi (stanowiącej załącznik do ww. pisma) widniał zeskanowany odręczny podpis skarżącego.

W wykonaniu zarządzenia asesora referenta z [...] grudnia 2020 r., pismem Sądu z [...] stycznia 2021 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub nadesłanie osobiście podpisanego egzemplarza - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący osobiście odebrał [...] stycznia 2021 r. powyższe wezwanie i w dniu [...] lutego 2021 r. nadał do tut. Sądu, za pośrednictwem platformy ePUAP, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym pismo przewodnie z [...] lutego 2020 r., zatytułowane "SKARGA skarga na decyzję", do którego załączył niepodpisaną skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.; dalej: "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. W myśl art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Natomiast zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi te zostały sprecyzowane w art. 46 p.p.s.a. Według art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Z kolei przepis art. 46 § 2a p.p.s.a. stanowi, że w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, to powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania pism przewidziane w wyż. cyt. przepisie art. 46 § 2a p.p.s.a. dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego (vide art. 46 § 2b p.p.s.a.).

W świetle powyższych unormowań, skarga - jako pismo w postępowaniu sądowym - musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku braku tego elementu, sąd wzywa stronę skarżącą do podpisania skargi w przewidziany prawem sposób. Nieuzupełnienie w terminie tego braku formalnego skargi skutkuje jej odrzuceniem, stosownie do treści cyt. wyż. art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie skarżący wniósł drogą elektroniczną, za pośrednictwem organu, skargę, która stanowiła załącznik do pisma przewodniego z [...] sierpnia 2020 r., zatytułowanego "SKARGA skarga na decyzję". W załączniku tym przedstawił zarzuty stawiane organowi oraz wnioski skargi. Wezwanie Sądu do usunięcia w terminie 7 dni braku formalnego skargi (stanowiącej załącznik do pisma przewodniego z [...] sierpnia 2020 r.) przez jej podpisanie (własnoręcznie lub elektronicznie), pod rygorem odrzucenia skargi, doręczono skarżącemu [...] stycznia 2021 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia ww. braku formalnego skargi bezskutecznie upłynął [...] lutego 2021 r. Skarżący nie wykonał wezwania Sądu, ponownie nadsyłając opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym pismo przewodnie (z [...] lutego 2021 r.), którego załącznik stanowiła niepodpisana skarga. Analogicznie bowiem jak uprzednio (tj. na etapie wnoszenia skargi do Sądu za pośrednictwem organu), pod treścią skargi znajdował się zeskanowany podpis skarżącego. Zatem skarżący nie przedłożył skargi ze swoim oryginalnym własnoręcznym podpisem, jak też nie opatrzył jej (jako załącznika do pisma przewodniego zatytułowanego "SKARGA skarga na decyzję") kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt