drukuj    zapisz    Powrót do listy

6480 658, Odrzucenie skargi, Wójt Gminy, Odrzucono skargę, II SAB/Bk 80/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-08-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Bk 80/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2020-08-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2020-07-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Marcin Kojło /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6480
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 814/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-29
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 2325 art. 12b par. 1, art. 46 par. 2a i 2b, art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący asesor sądowy WSA Marcin Kojło (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. N. na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

H. N. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność Wójta Gminy D. Skarga została przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem organu.

W związku z tym, że skarga nie został opatrzona podpisem zaufanym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 lipca 2020 r. wezwano skarżącą, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do usunięcia braków formalnych skargi (bez daty, zaczynającej się od słów "Zgodnie z procedurą...") przez jej podpisanie w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") , informując jednocześnie skarżącą, że może ona podpisać ww. dokument m.in. za pośrednictwem platformy obywatel.gov.pl oraz wskazując jakie czynności należy w tym celu wykonać (k. 54). Wezwanie to doręczono skarżącej drogą elektroniczną dnia 22 lipca 2020 r. (UPD, k. 57). Pismem z dnia 22 lipca 2020 r. skarżąca zawiadomiła sąd o podpisaniu pisma podpisem zaufanym, jednakże załączony do niego plik o nazwie: "UG. D. POZEW DO WSA BIAŁYSTOK.odt." zawierający skargę, nie został podpisany przez skarżącą (k. 61 verte).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Jednym z wymogów pisma w postępowaniu sądowym jest jego podpisanie - przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a (art. 12b § 1 p.p.s.a.). W myśl art. 46 § 2a p.p.s.a. w przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Stosownie do art. 46 § 2b p.p.s.a. zasady podpisywania przewidziane

w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. W myśl natomiast art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W przedmiotowej sprawie skarżąca wniosła skargę drogą elektroniczną. Skargę stanowiło pismo rozpoczynające się od słów "Zgodnie z procedurą...", które nie zostało podpisane. Pomimo skutecznego doręczenia wezwania do podpisania skargi wraz z informacją w jaki sposób można to uczynić, skarżąca nadesłała dokument stanowiący załącznik do pisma przewodniego, który nie został jednak opatrzony wymaganym podpisem. Sąd uznał zatem, że braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt