drukuj    zapisz    Powrót do listy

, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Oddalono skargę, II SA/Wa 190/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 190/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-05-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-02-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński
Ewa Pisula-Dąbrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk
Sygn. powiązane
I OSK 1447/07 - Wyrok NSA z 2008-02-27
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Pisula-Dąbrowska (spr.), Sędzia WSA Adam Lipiński, Asesor WSA Sławomir Antoniuk, Protokolant Dorota Kwiatkowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2007 r. sprawy ze skargi E. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę

Uzasadnienie

II SA/Wa 190/07

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia [...] października 2006 r. E. G. zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie:

• wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylających lub stwierdzających nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie decyzji o warunkach zabudowy i sporządzanie ich kserokopii z zaciemnieniem zawartych w nich danych osobowych;

• wskazanie nazwisk funkcjonariuszy publicznych, którzy brali udział w sporządzaniu najczęściej niezgodnych z prawem decyzji SKO na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

W odpowiedzi na powyższe żądanie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. pismem z dnia [...] października 2006 r. poinformowało wnioskodawcę, iż sporządzenie kserokopii wyroków nie mieści się w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wskazało, że wyroki, które kolegium posiada są elementami akt spraw administracyjnych, do których stosuje się ograniczenia wynikające z art. 73 § 1 kpa oraz że kolegium nie jest uprawnione do dysponowania wyrokami w zakresie ich upublicznienia. W zakresie żądania nazwisk funkcjonariuszy publicznych, którzy brali udział w sporządzaniu najczęściej niezgodnych z prawem decyzji organ stwierdził, iż "wniosek taki mieści się w granicach procedury śledczej, analityczno - syntetycznej i kolegium nie jest powołane do przyjęcia takiego zlecenia".

Wnioskiem z dnia [...] listopada 2006 r. E. G. wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, uchylenie zaskarżonej decyzji i udostępnienie żądanych danych. Podniósł, iż wydana decyzja nie zawiera uzasadnienia, nie wskazuje podstawy prawnej rozstrzygnięcia, nie wskazuje też jaka ustawa wyłącza jawność wyroków sądowych, skoro zapadają one na jawnych posiedzeniach. Twierdził, że treść wyroków ujawniona jest w zbiorach orzeczeń i wyspecjalizowanych czasopismach. Wywodził, że w sprawie nie chodzi o "upublicznianie", lecz o wykonanie obowiązku wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. udostępnienie informacji mających postać dokumentu urzędowego, sporządzonego przez władzę sądowniczą. Podnosił, iż ma prawo wiedzieć, którzy członkowie SKO działali niezgodnie z prawem wydając decyzje, które poddane kontroli sądowoadministracyjnej były uchylone lub unieważnione. Twierdził, że uporczywe ukrywanie słabego przygotowania członków SKO w W. jest anachroniczne i w istocie podważa autorytet i kompetencje Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Prezentował pogląd, że odmowa udzielenia żądanych informacji oznacza sprzeniewierzenie się idei państwa jawnego. Na koniec podniósł, że w sprawie winna być wydana decyzja, a zastępowanie decyzji "pismami" jest bezpodstawne.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...] stwierdziło, na postawie art. 134 kpa w zw. z art. 127 § 3 kpa, niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu organ wskazał, że postępowanie administracyjne, stosownie do art. 15 kpa, jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Jednak zgodnie z art. 127 § 3 kpa zgłoszony przez E. G. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy jest środkiem w niniejszej sprawie niedopuszczalnym, ponieważ został on złożony od pisma, tj. aktu, które nie ma przymiotu decyzji administracyjnej i nie może być potraktowane jako decyzja administracyjna.

Powyższe postanowienie stało się przedmiotem skargi E. G. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonego postanowienia, zarzucając mu naruszenie przepisów o właściwości, wydanie bez podstawy prawnej i rażące naruszenie przepisów kpa oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo zarzucił organowi brak bezstronności i próbę usprawiedliwienia swoich działań niezgodnych z obowiązującym prawem.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i nie zgodził się z zarzutami skargi. Wskazał, że wydając zaskarżone postanowienie stwierdził jedynie niedopuszczalność złożonego przez E. G. wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podkreślił, że organ nie odnosił się do kwestii prawidłowości i poprawności załatwienia sprawy pismem informacyjnym, stąd też sama krytyczna ocena skarżącego nie może prowadzić do uznania zaskarżonego postanowienia za niezgodne z prawem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta, stosownie do § 2 powołanego artykułu, sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Skarga analizowana według tych kryteriów nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 134 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Natomiast zgodnie z art. 127 § 3 kpa od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Zatem rozpatrzenie sprawy w trybie odwoławczym może nastąpić po wydaniu decyzji przez organ pierwszej instancji i wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez uprawniony podmiot.

W rozpoznawanej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. rozpoznając sprawę w I instancji nie wydało decyzji administracyjnej. Za taką nie może być bowiem uznane pismo z dnia [...] października 2006 r. nr [...] informujące skarżącego, iż żądane przez niego informacje nie mieszczą się w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pismo to nie spełnia wymogów, jakim powinna odpowiadać decyzja, określonych w art. 107 kpa. W konsekwencji wniosek E. G. z dnia [...] listopada 2006 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. nie mógł być potraktowany jako środek odwoławczy z art. 127 § 3 kpa. Brak było więc podstaw do uruchomienia postępowania drugoinstancyjnego.

W ocenie Sądu organ prawidłowo postąpił wydając na podstawie art. 134 kpa w zw. z art. 127 § 3 kpa postanowienie stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż w sprawie nie została wydana decyzja – a więc brak było podstawowej przesłanki do wszczęcia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odnosząc się do zarzutów skarżącego dotyczących niewłaściwego składu orzekającego Samorządowego Kolegium Odwoławczego należy stwierdzić, iż nie zasługują one na uwzględnienie. Pismo informacyjne z dnia [...] października 2006 r. nr [...] zostało podpisane przez członka Kolegium z uwagi na fakt, iż nie stanowiło ono decyzji administracyjnej, a jedynie odpowiedź na wniosek skarżącego, co do którego nie ma obowiązku spełnienia wymogów z art. 107 § 1 kpa. Natomiast zaskarżone postanowienie zostało wydane i podpisane przez trzyosobowy skład orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Faktem jest, iż w sentencji postanowienia z dnia [...] grudnia 2006 r. dwa razy zostało wymienione nazwisko tej samej osoby ale pod uzasadnieniem ww. postanowienia widnieją trzy różne podpisy. Organ postanowieniem z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [...] sprostował na podstawie art. 113 § 1 kpa tę omyłkę. Odpis postanowienia doręczono skarżącemu w dniu [...] stycznia 2007 r.

Reasumując, postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2006 r. stwierdzające niedopuszczalność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odpowiada prawu. Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt