drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Odrzucenie skargi, Wojewoda, Odrzucono skargę, II SA/Ke 547/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-10-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ke 547/07 - Postanowienie WSA w Kielcach

Data orzeczenia
2007-10-29 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2007-09-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Sędziowie
Sylwester Miziołek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II OSK 187/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-21
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek po rozpoznaniu w dniu 29 października 2007r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. D. na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] znak: [...] Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty z dnia [...] nr [...] odmawiającą A. i T. D. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę: budynku zakładu elektromechaniki pojazdowej wraz z wewnętrznymi instalacjami, zbiornika na ścieki, zbiornika na wody opadowe oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr [...] i [...] w K., gmina Z.

W/w rozstrzygnięcie organu II instancji zostało doręczone pełnomocnikowi T. D - adwokatowi M. C. w dniu 6 sierpnia 2007r.

W dniu 10 września 2007r. adwokat M. C. wniósł w imieniu T. D. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - za pośrednictwem Wojewody - skargę na decyzję tego organu z dnia [...]. znak: [...].

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej ustawą p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W przypadku wniesienia skargi po upływie tego terminu Sąd odrzuca skargę - art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego poświadczenia odbioru zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcie to zostało doręczone pełnomocnikowi T. D. - adwokatowi M. C. w dniu 6 sierpnia 2007r. W związku z powyższym - z uwagi na dyspozycję art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a. - termin do wniesienia skargi w niniejszej sprawie upłynął w dniu 5 września 2007r. Tymczasem - jak wynika z pieczęci Urzędu Pocztowego znajdującej się na kopercie przesyłki - skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach wniesiono dopiero w dniu 10 września 2007r. a więc po upływie 30 – dniowego terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt