drukuj    zapisz    Powrót do listy

6463 Wzory przemysłowe, , Urząd Patentowy RP, Oddalono skargę, VI SA/Wa 1816/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1816/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2009-03-17 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-08-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Królikowska-Przewłoka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6463 Wzory przemysłowe
Sygn. powiązane
II GSK 932/09 - Wyrok NSA z 2010-10-19
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 marca 2009 r. sprawy ze skargi J. U. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2008 r. nr [...], [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt.: " Zadaszenie drzwi" nr Rp-9192 oddala skargę

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2005 r. Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz J. U. "P." prawa z rejestracji wzoru przemysłowego pt "Zadaszenie drzwi" nr [...], zgłoszonego [...] grudnia 2004 r. Decyzja została ogłoszona w Wiadomościach Urzędu Patentowego RP nr [...] w dniu [...] stycznia 2006 r.

W dniu 25 maja 2006 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw od tej decyzji złożony przez R. sp. z o.o. C. zaś w dniu 19 czerwca 2006 r. wpłynął sprzeciw złożony przez P.

Za podstawę swojego żądania wnoszący sprzeciw podali przepisy art. 102, 103, 104 powołanej ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej podnosząc, że rejestracja spornego wzoru przemysłowego nastąpiła z naruszeniem ww. przepisów ustawy p.w.p., gdyż przedmiotowy wzór przemysłowy nie posiadał w dniu jego zgłoszenia do rejestracji cech nowości i indywidualnego charakteru, a ponadto wykorzystywanie spornego wzoru jest sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 106 ust. 1 p.w.p.

Na poparcie swoich twierdzeń wnoszący sprzeciw przedstawili:

- etykiety i instrukcje montażowe firm "R.", "P." i "B.",

- katalog R.Sp. z o.o. (według wnoszących sprzeciw pochodzący z marca 2004 r.),

- fakturę za zdjęcia dla R.Sp. z o.o.,

- ulotkę R. Sp. z o.o. pt. "D.",

- ofertę cenową R. Sp. z o.o. z 19 sierpnia 2002 r. zawierającą fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną oraz stosowane symbole,

- ofertę cenową R. Sp. z o.o. z 14 kwietnia 2003 r. zawierającą fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną oraz stosowane symbole (M062-66),

- ofertę cenową R. Sp. z o.o. z 1 maja 2004 r. zawierającą fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną oraz stosowane symbole (M062-66),

- faktury VAT z 2002 r. i z 2003 r. wystawione przez uprawnioną i jej poprzednika dla firmy R. Sp. z o.o. wraz z dokumentami PZ (przyjęcia na magazyn) identyfikującymi wyroby wskazane w fakturach poprzez ich symbole (M062-66),

- faktury VAT z 2002 r. i z 2003 r. wystawione przez uprawnioną dla firmy P.,

- faktury VAT z 2004 r. wystawione przez uprawnioną dla firmy R.Sp. z o.o.,

- faktury VAT z 2002 r., 2003 r. (i jedna z 2004 r.) wystawione przez R. Sp. z o.o. identyfikujące wyroby wskazane w fakturach poprzez ich symbole (M062-66),

- wybrane strony miesięcznika "Ś." nr 6 z czerwca 2003 r. zawierające fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną wraz z fakturą za reklamę,

- wybrane strony miesięcznika "M." nr 1 z 2004 r. zawierające fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną wraz z fakturą za reklamę,

- gazetkę promocyjną "S." z maja 2003 r. zawierającą fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną wraz z fakturą za reklamę,

- gazetkę promocyjną "B." z września 2004 r. zawierającą fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną wraz z fakturą za reklamę,

- korespondencję elektroniczną między uprawnioną i R. Sp. z o.o. a także między R. Sp. z o.o. i firmą C. z N. ,

- umowę o współpracy pomiędzy uprawnioną i R. Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2000 r.,

- wypowiedzenie firmie R. Sp. z o.o. przez uprawnioną umowy o współpracy z datą wygaśnięcia umowy w dniu 31 lipca 2005 r.,

- zaświadczenie o działalności firmy A. (obecnego dystrybutora wyrobów uprawnionej) i wyciąg ze strony internetowej firmy A.,

- Aprobatę Techniczną [...] wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "M." z P. w dniu [...] lipca 2000 r., oraz

- tabelaryczne zestawienie cech istotnych.

Uprawniona uznała sprzeciw za bezzasadny, podnosząc, że rozpoczęła produkcję zadaszeń drzwi w 1999 roku, które do końca 2003 roku przechodziły szereg udoskonaleń oraz modyfikacji na skutek dostosowywania ich do potrzeb rynku, a także do produkcji według nowej technologii, polegającej w szczególności na tym, że do produkcji podelementów podpór zaczęto używać prasy mechanicznej oraz na wykorzystaniu w procesie spawania spawarki nowej generacji.

Stwierdziła, iż faktury dołączone do sprzeciwu przez Wnioskodawcę nie mogą dowodzić okoliczności związanych z ukazywaniem się na rynku określonych odmian produktów Uprawnionej (w tym odmian objętych zgłoszeniem do ochrony), gdyż pozycje ujęte w fakturach nie precyzują, o jakie konkretnie odmiany wzoru chodzi, ograniczając się do stwierdzeń typu: "zadaszenie białe (158 * 90)", "daszek markiza edel 160 * 90" lub "zadaszenie markiza brąz (160 * 90)".

Zwróciła uwagę na fakt, iż faktura VAT nr [...] z dnia [...] maja 2004 r. (dowód nr 16 do sprzeciwu) wystawiona przez Uprawnioną dokumentuje, według wiedzy Uprawnionej, pierwszą sprzedaż zadaszeń drzwiowych wypełnionych akrylem, które stanowią odrębny produkt od zadaszeń wypełnionych tworzywem poliwęglanowym. Data wprowadzenia na rynek tych zadaszeń, tj. dzień 7 maja 2004 r. nie niweczy jednak, w jej ocenie, zgodnie z art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p. przesłanki nowości.

Odnosząc się do pozostałych materiałów podniosła, że faktura VAT nr [...] z dnia 7 maja 2004 r. dokumentuje, według jej wiedzy, pierwszą sprzedaż zadaszeń drzwiowych wypełnionych akrylem, które stanowią odrębny produkt od zadaszeń wypełnionych tworzywem poliwęglanowym. Data wprowadzenia na rynek tych zadaszeń, tj. dzień [...] maja 2004 r. nie niweczy, zdaniem Uprawnionej, przesłanki nowości.

Podobnie nieprzydatne, z punktu widzenia wykazywania okoliczności mających znaczenie dla niniejszej sprawy, mają materiały: w postaci etykiety i instrukcji montażowej R. Sp. z o.o., dowód nr 2 w postaci etykiety i instrukcji montażowej N. kiej firmy P. GmbH, dowód nr 3 w postaci etykiety i instrukcji montażowej N. kiego marketu B. oraz dowód nr 35 w postaci ulotki reklamowej R. Sp. z o.o. - z uwagi na brak potwierdzenia daty ich powstania; w postaci katalogu R.Sp. z o.o. oraz faktury wystawionej przez P.. "I." z uwagi na brak potwierdzenia daty wydania katalogu oraz nieścisłość polegającą na tym, iż faktura wystawiona 17 marca 2004 r. obejmuje – wbrew twierdzeniom Wnioskodawców - wykonanie zdjęć reklamowych, a nie wydanie katalogu. Ponadto, w katalogu - rzekomo wydanym w marcu 2004 r. – znajduje się oferta cenowa obowiązująca od dnia 1 maja 2004 r.; w postaci ofert cenowych R. Sp. z o.o., które nie mogą dowodzić okoliczności związanych z ukazywaniem się na rynku określonych odmian produktów Uprawnionej (w tym odmian objętych zgłoszeniem do ochrony), gdyż pozycje w nich ujęte nie precyzują, o jakie konkretnie odmiany wzoru chodzi; w postaci trzech stron z miesięcznika "Ś." z czerwca 2003 roku, w postaci trzech stron z miesięcznika "M." z 2004 roku, w postaci gazetki promocyjnej wydanej przez P.H. C. S.A., w postaci gazetki promocyjnej wydanej przez sieć marketów "B." oraz w postaci maila skierowanego do Wnioskodawcy przez firmę C. - z uwagi na mały format zdjęć oraz - w przypadku dowodu nr 41 - słabą jakość zdjęcia, uniemożliwiającą szczegółową analizę odmian zadaszeń na nich przedstawionych.

Ponadto uprawniona przedłożyła dokumenty na okoliczność zdolności rejestrowej spornego wzoru:

- umowę nr [...]zawartą przez Uprawnioną z C. "M." z P. w dniu 27 listopada 2003 r.,

- umowę zlecenie nr [...]zawartą przez Uprawnioną z B. z A. w dniu 10 grudnia 2003 r.,

- fakturę obejmującą honorarium za usługi rzecznika patentowego J.G. z B. z A. z dnia 4 stycznia 2005 r., oraz

- umowę nr [...]zawartą przez Uprawnioną z Firmą Budowlaną O. z O. w dniu 11 maja 2004 r.,

- Aprobatę Techniczną [...] wydaną przez C. "M." z P. w dniu 17 września 2004 r.;

- Certyfikat Zgodności nr [...] wydany przez C. "M." z P. w dniu 26 kwietnia 2005 r.,

- Umowę nr [...] zawartą przez Uprawnioną z Firmą Budowlaną O. z O. w dniu 26 listopada 2003 r.,

- Pismo z dnia 30 listopada 2004 r. z prośbą o wyrażenie zgody na reprezentowanie przez R.Sp. z o.o. produktów Uprawnionej na targach [...] w P.,

- Zgłoszenie Wyrobu do Konkursu o Złoty Medal MTP na Międzynarodowych Targach Budownictwa [...] z dnia 21 grudnia 2004 r. dokonane przez R.Sp. z o.o.

Odnosząc się do zarzutu braku indywidualnego charakteru uprawniona podniosła, że sporny wzór przemysłowy pt. "Zadaszenie drzwi", posiada indywidualny charakter, co przejawia się we właściwościach opisanych.

Wobec uznania sprzeciwów przez uprawnioną za bezzasadne obie sprawy jako dotyczące unieważnienia przedmiotowego prawa z rejestracji zostały przekazane do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Decyzją z dnia [...] marca 2008 r. Nr [...], Sp [...] Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego działając na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) i art. 102, 104 tej ustawy oraz art. 98 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej unieważnił prawo z rejestracji wzoru przemysłowego pt "Zadaszenie drzwi" nr Rp-9192 (pkt 1) i w pkt 2 orzekł o kosztach postępowania.

Z uwagi na zgłoszenie spornego wzoru w dniu 6 grudnia 2004 r. Urząd Patentowy dokonał oceny ustawowych warunków wymaganych do udzielenia ochrony na ten wzór przemysłowy z punktu widzenia przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej w brzmieniu ogłoszonym w Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 podkreślając, iż przedmiotem porównania rejestracji wzorów przemysłowych są postacie ich wytworów.

Zgodnie z cechami istotnymi wskazanymi w dokumentacji zgłoszeniowej spornego wzoru i ujawnionymi na rysunku, sporne zadaszenie drzwi stanowi przezroczystą prostokątną płytę osadzoną w kształtownikach co najmniej wzdłuż dłuższych jej boków, zamocowaną bezpośrednio do muru lub podpartą na zamocowanych do muru wspornikach, przy czym poniżej płyty może być zamocowana jedna lub dwie ścianki boczne o kształcie trapezoidu.

Oceniając nowość postaci wytworu przedmiotowego wzoru przemysłowego w zestawieniu z postaciami wytworów podanymi do powszechnej wiadomości lub zarejestrowanymi z wcześniejszym pierwszeństwem Urząd Patentowy RP miał na uwadze definicję nowości wzoru przemysłowego, zawartą w art. 103 p.w.p.

Z przedłożonej przez wnoszącego sprzeciw umowy o współpracy pomiędzy uprawnioną i R. Sp. z o.o. z dnia 1 stycznia 2000 r. oraz z wypowiedzenia firmie R. Sp. z o.o. przez uprawnioną umowy o współpracy z datą wygaśnięcia umowy w dniu 31 lipca 2005 r. wynika, zdaniem Urzędu, że strony niniejszego postępowania współpracowały ze sobą w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 lipca 2005 r., że współpraca ta obejmowała dystrybucję i reklamę przez firmę R. Sp. z o.o. spornego zadaszenia drzwi wytwarzanego przez uprawnioną.

Tak więc, zdaniem organu, do materiałów świadczących o ujawnieniu spornego wzoru firmie R. Sp. z o.o. i przez firmę R. Sp. z o.o. ma zastosowanie przepis art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p., gdyż w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 lipca 2005 r. z uwagi na powyżej udokumentowaną współpracę pomiędzy stronami takie ujawnienie firmie R. Sp. z o.o. i przez firmę R. Sp. z o.o. następowało zgodą uprawnionej. Podobna sytuacja występuje odnośnie materiałów reklamowych N. kiej sieci marketów B., przez którą uprawniona sprzedawała sporne zadaszenie.

W tym stanie rzeczy Urząd Patentowy RP uznał, że sporny wzór przemysłowy w postaci przedstawionej na Fig. 5 dokumentacji zgłoszeniowej, który stanowi przezroczystą prostokątną płytę osadzoną w kształtownikach wzdłuż dłuższych jej boków, zamocowaną bezpośrednio do muru, przy czym poniżej płyty jest zamocowana jedna ścianka boczna o kształcie trapezoidu, nie jest nowy w rozumieniu art. 103 ust. 1 w związku z art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p., gdyż został on ujawniony wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji, a więc przed 6 grudnia 2003 r.

O braku nowości wyżej wskazanej postaci zadaszenia świadczą, zdaniem Urzędu następujące materiały:

- oferta cenowa R.Sp. z o.o. z 19 sierpnia 2002 r. zawierająca fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną oraz stosowane symbole (rozpatrywana łącznie z fakturami),

- oferta cenowa R. Sp. z o.o. z 14 kwietnia 2003 r. zawierająca fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną oraz stosowane symbole (M062-66) (rozpatrywana łącznie z fakturami),

- faktury VAT z 2002 r. i z 2003 r. wystawione przez uprawnioną i jej poprzednika dla firmy R. Sp. z o.o. wraz z dokumentami PZ (przyjęcia na magazyn) identyfikującymi wyroby wskazane w fakturach poprzez ich symbole (M062-66) (rozpatrywane łącznie z jedną z wyżej wskazanych ofert cenowych),

- faktury VAT z 2002 r., 2003 r. wystawione przez R. Sp. z o.o. identyfikujące wyroby wskazane w fakturach poprzez ich symbole (M062-66) (rozpatrywane łącznie z jedną z wyżej wskazanych ofert cenowych),

- wybrane strony miesięcznika "Ś." nr 6 z czerwca 2003 r. zawierające fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną wraz z fakturą za reklamę,

- wybrane strony miesięcznika "M." nr 1 z 2004 r. zawierające fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z- jedną ścianką

boczną-wraz z-Takturą za reklamę,

- gazetka promocyjna "S." z maja 2003 r. zawierająca fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną wraz z fakturą za reklamę.

Argumenty uprawnionej, że zadaszenia do końca 2003 roku przechodziły szereg udoskonaleń oraz modyfikacji na skutek dostosowywania ich do potrzeb rynku, a także do produkcji według nowej technologii, polegającej w szczególności na tym, że do produkcji podelementów podpór zaczęto używać prasy mechanicznej oraz na wykorzystaniu w procesie spawania spawarki nowej generacji, są, zdaniem Urzędu, bezzasadne dla oceny zdolności rejestrowej postaci zadaszenia.

Urząd Patentowy RP podniósł przy tym, że dokumentacja zgłoszeniowa spornego wzoru nie rozróżnia tych wypełnień wskazując jako wypełnienie zadaszenia jedynie "przezroczystą płytę" uznając za nieistotny argument, że zadaszenia drzwiowe wypełnione akrylem są odrębnym produktem od zadaszeń wypełnionych tworzywem poliwęglanowym.

Urząd uznał przy tym sporny wzór przemysłowy w postaci przedstawionej na Fig. 5 dokumentacji zgłoszeniowej za identyczny z udostępnionym publicznie w wyżej wymienionych materiałach, gdyż wzór ten może różnić się od wzoru udostępnionego publicznie jedynie nieistotnymi szczegółami - niewidocznymi na Fig. 5 rysunku zbiorczego dokumentacji zgłoszeniowej spornego wzoru przemysłowego.

Ponadto stwierdził, że wyżej wymienione materiały świadczą również o braku indywidualnego charakteru pozostałych odmian spornego wzoru przemysłowego.

W stosunku do pozostałych odmian spornego wzoru przemysłowego zasadny jest bowiem zarzut naruszenia przez sporną rejestrację przepisu art. 104. 1., który stanowi, że wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

Odmiany te różnią się od odmiany przedstawionej na Fig. 5 dokumentacji zgłoszeniowej rodzajem zamocowania (na wspornikach) oraz występowaniem drugiej ścianki bocznej (identycznej) ewentualnie brakiem ścianek. Zdaniem Urzędu o ogólnym wrażeniu wywieranym przez sporne zadaszenie decydują kształt daszka i kształt ścianki bocznej, które są we wszystkich odmianach jednakowe, i które zostały ujawnione w wyżej wymienionych materiałach dowodowych.

Natomiast, odnośnie pozostałych przedłożonych materiałów, etykiety i instrukcji montażowych firm "R.", "P." i "B.", katalog R. Sp. z o.o. (według wnoszących sprzeciw pochodzący z marca 2004 r.), faktury za zdjęcia dla R. Sp. z o.o. i ulotki R Sp. z o.o. pt. "D." Urząd uznał, że z uwagi na brak potwierdzenia daty ich powstania oraz daty i sposobu ich publicznego ujawnienia, nie mogą świadczyć o tym, że sporny wzór został udostępniony publicznie przed 6 grudnia 2003 r.

Oferta cenowa R. Sp. z o.o. z 1 maja 2004 r. zawierająca fotografię zadaszenia (daszku) płaskiego z jedną ścianką boczną oraz stosowane symbole (M062-66), faktury VAT z 2002 r. i z 2003 r. wystawione przez uprawnioną dla firmy P. "C.", faktury VAT z 2004 r. wystawione przez uprawnioną dla firmy R. Sp. z o.o., faktura VAT z 2004 r. wystawione przez R. Sp. z o.o. identyfikujące wyroby wskazane w fakturach poprzez ich symbole (M062-66), albo z uwagi na brak określenia postaci wymienionych w nich wyrobów, i/lub ponieważ pochodzą z 2004 r., nie mogą świadczyć o tym, że sporny wzór został udostępniony publicznie przed 6 grudnia 2003 r.

Korespondencja elektroniczna między uprawnioną i R. Sp. z o.o. a także między R. Sp. z o.o. i firmą C. z N. , podobnie jak "Aprobata Techniczna" [...] wydana przez [...] z P. w dniu 17 lipca 2000 r., z uwagi na brak potwierdzenia publicznego ujawnienia, jako wewnętrzna dokumentacja zainteresowanych firm mająca z natury rzeczy charakter poufny, również nie mogą świadczyć o tym, że sporny wzór został udostępniony publicznie przed 6 grudnia 2003 r.

Natomiast zaświadczenie o działalności firmy A. (obecnego dystrybutora wyrobów uprawnionej) i wyciąg ze strony internetowej firmy A., podobnie jak umowy przedłożone przez uprawnioną, nie są związane z żadnymi okolicznościami oceny ustawowych wymogów zdolności rejestrowej spornego wzoru, a więc są w niniejszym postępowaniu bezprzedmiotowe.

Odnośnie zarzutu naruszenia przez sporną rejestrację, przepisu art. 106. 1., który stanowi, że praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, przy czym korzystania z wzoru przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo, to zarzut ten jest bezzasadny. Urząd Patentowy RP działający w trybie spornym nie podzielił zarzutu opartego na art. 106 ust. 1 p.w.p. Uznał bowiem, że wykorzystywanie spornego wzoru nie było sprzeczne z dobrymi obyczajami w rozumieniu art. 106 ust. 1 p.w.p., gdyż, zgodnie z ustalonym orzecznictwem przepis ten odnosi się do wzoru przemysłowego jako takiego i jest związany z cechami tego wzoru, a nie z postępowaniem uprawnionego. Przedmiotowy wzór ma zaś charakter czysto techniczny i nie posiada cech sprzecznych z dobrymi obyczajami.

W skardze na powyższą decyzję J. U. (dalej skarżąca) zarzuciła naruszenie przepisów art. 7, art. 77 § 1 oraz 80 k.p.a. mające istotny wpływ na wynik sprawy, poprzez: niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego będącego podstawą rozstrzygnięcia oraz oparcie zaskarżonej decyzji na niewłaściwej ocenie materiału dowodowego oraz naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 102 ust. 1 p.w.p. oraz art. 104 ust.1 i 2 p.w.p. poprzez ich błędną wykładnię.

Podnosząc powyższe zarzuty skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji jako niezgodnej z prawem i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu RP do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Zarzucając naruszenie wskazanych w skardze prawa procesowego skarżąca podniosła, iż Urząd Patentowy błędnie przyjął, że współpraca między stronami obejmowała dystrybucję i reklamę przez firmę R. Sp. z o. o. spornego zadaszenia drzwi wytwarzanego przez Uprawnioną, bo w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 lipca 2005 r., przedmiotem współpracy były zadaszenia produkowane według innego wzoru. Paragraf 1 wspomnianej umowy o współpracy stanowi, iż "Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów: 1. daszek aluminiowy z wypełnieniem poliwęglanu komorowego, 2. ścianka boczna z wypełnieniem poliwęglanu komorowego".

Umowa o współpracy nie precyzuje przy tym szczegółowo jakiego rodzaju zadaszenia są objęte współpracą. Tym samym Urząd Patentowy RP dokonał oceny dowodów w sposób sprzeczny z doświadczeniem życiowym oraz z naruszeniem zasady obiektywizmu, a także przekroczył granice zasady swobodnej oceny dowodów. Wzornictwo zadaszeń drzwiowych jest bardzo różnorodne, a wiele zbliżonych wzorniczo produktów nie wyklucza wzajemnie możliwości rejestracyjnej.

Nadto skarżąca podniosła, że w momencie uzyskania przez zadaszenia formy, w której zostały przedstawione w zgłoszeniu o numerze [...], a następnie objęte prawem z rejestracji o numerze [...], zwróciła się - w dniu [...] grudnia 2003 r. - do rzecznika patentowego z B. z A. ze zleceniem wykonania dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego i skierowania jej do Urzędu Patentowego RP (umowa zlecenia stanowi załącznik nr 3 do odpowiedzi na sprzeciw). W ramach powyższego zlecenia rzecznik patentowy dokonał stosownego badania możliwości ochrony zadaszeń drzwiowych w ramach przepisów o ochronie wzorów przemysłowych, o czym świadczy zwrot użyty na załączonej fakturze: "badanie możliwości produkcji i ochrony zadaszenia drzwi wejściowych według przedstawionego wzoru" (faktura stanowi załącznik nr 4 do odpowiedzi na sprzeciw).

Nie mają oparcia w rzeczywistości twierdzenia Wnioskodawców, według których rozpoczęcie produkcji oraz sprzedaży zadaszeń drzwi według wzoru przemysłowego przez Uprawnioną przed dniem 6 grudnia 2004 r. niweczy nowość, gdyż zostało dokonane przed zgłoszeniem przez Uprawnioną wzoru do rejestracji. Moment zawarcia umowy zlecenia z rzecznikiem patentowym i przekazania mu informacji na temat wzorów zadaszeń, tj. dzień 10 grudnia 2003 r. nie niweczy przesłanki nowości.

Zdaniem skarżącej Urząd Patentowy oparł się na niewiarygodnych dowodach dostarczonych przez Wnioskodawców, bo przyjął, że o braku nowości wzoru przemysłowego w postaci przedstawionej na fig. 5 świadczą: oferty cenowe R.Sp. z o.o. opatrzone datami: 19 sierpnia 2002 r. oraz 14 kwietnia 2003 r. (dowody nr 6 i nr 7 do sprzeciwu złożonego przez R. Sp. z o.o.), a tymczasem oferty te nie precyzują o jakie odmiany wzoru chodzi oraz nie zawierają - nie budzącego wątpliwości - potwierdzenia daty ich powstania, a także faktury VAT z 2002 r. i z 2003 r. wystawione przez Uprawniona i P. "P." z W. dla R. Sp. z o.o. wraz z dokumentami PZ rozpatrywane łącznie z jedną z wyżej wskazanych ofert cenowych. Oferty cenowe R. Sp. z o.o. nie mogą jednak stanowić dowodu w sprawie z uwagi na brak sprecyzowania o jakie odmiany wzoru chodzi oraz brak wiarygodnego potwierdzenia daty ich powstania.

Faktury dołączone do sprzeciwu przez Wnioskodawców nie mogą też dowodzić okoliczności związanych z ukazywaniem się na rynku określonych odmian produktów Uprawnionej (w tym odmian objętych zgłoszeniem do ochrony), gdyż pozycje ujęte w fakturach nie precyzują, o jakie konkretnie odmiany wzoru chodzi, ograniczając się do stwierdzeń typu: "zadaszenie brąz", "zadaszenie białe", "ścianka brąz" lub "ścianka biała". W tym kontekście przedstawiony przez Wnioskodawców środek dowodowy w postaci faktur, nie precyzujących szczegółowo przedmiotu sprzedaży, jest nieprzydatny do wykazania okoliczności ukazywania się na rynku określonych odmian wzorów.

Ponadto, Urząd Patentowy RP błędnie przyjął, iż firma P. "P." z siedzibą w W. jest poprzednikiem prawnym firmy prowadzonej przez Uprawnioną.

Wybrane strony miesięcznika "Ś." nr 6 z czerwca 2003 r. wraz z fakturą za reklamę, wybrane strony miesięcznika "M." nr 1 z 2004 r. wraz z fakturą za reklamę, gazetka promocyjna "ST." z maja 2003 r. z uwagi na mały format zdjęć również nie mogą stanowić dowodu z uwagi na brak możliwości dokonania szczegółowej analizy odmian zadaszeń na nich przestawionych.

Nadto Urząd Patentowy RP nie dokonał rzetelnej analizy opisu oraz ilustracji przedstawiającej postać wzoru przemysłowego na fig. 5.

Świadczy o tym fakt, iż Urząd Patentowy RP przyjął, że wzór przemysłowy w postaci przedstawionej na fig. 5 posiada dwa kształtowniki podczas gdy przedstawiona na fig. 5 postać wzoru przemysłowego, zgodnie z opisem oraz ilustracją dołączoną do dokumentacji zgłoszeniowej, zawiera cztery proste kształtowniki metalowe.

Dokonanie oceny nowości bez przeprowadzenia oceny indywidualnego charakteru wzoru nie jest możliwe. W tej sytuacji, zważywszy na fakt, że Urząd Patentowy RP dokonał oceny nowości wzoru przemysłowego w postaci przedstawionej na fig. 5 bez znajomości jego budowy, należy zdaniem skarżącej uznać, iż cała ocena przesłanek została wykonana w sposób - z założenia - wadliwy.

Wskazane braki świadczą o niedokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i nierozpatrzeniu całego materiału dowodowego oraz niewyjaśnieniu podstawy faktycznej decyzji, co stanowi naruszenie art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a.

Urząd Patentowy RP naruszył również art. 102 ust.1 p.w.p. oraz art. 104 ust.1 i 2 p.w.p. Uznał bowiem, że odmiany spornego wzoru przemysłowego przedstawione na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 oraz fig. 6 nie odznaczały się - w dacie według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji - indywidualnym charakterem.

Sporny wzór przemysłowy posiada w ocenie strony, indywidualny charakter, co przejawia się we właściwościach opisanych szczegółowo w zgłoszeniu a dotyczących układu linii, konturów i kształtu odmian wskazanych we wzorze. Dodatkowo na skutek stosowania od 2004 roku przez Uprawnioną do produkcji podelementów podpór prasy mechanicznej każdy element zadaszenia stał się powtarzalny i niezmienny, co w zasadniczym stopniu wpłynęło na ostateczny kształt wytwarzanych wyrobów zgodnie z zastrzeżonymi wzorami. Podobnie, dzięki wykorzystaniu w procesie spawania spawarki nowej generacji, spawy stały się bardziej estetyczne oraz znacznie mocniejsze.

Z uwagi na fakt, iż niekiedy istnienie niewielkiej różnicy między porównywanymi wzorami już świadczy o dużej inwencji projektanta nowego wzoru, oceniający powinien także wziąć pod uwagę zakres swobody twórczej, jaką dysponował projektant w procesie projektowania. Powinien mieć na względzie ograniczenia swobody płynące nie tylko z użytkowej funkcji wzoru, ale także wynikające z respektowania podstawowych zasad projektowania czy też ustalonych standardów ergonomicznych.

Z uwagi na fakt, iż w przypadku zadaszeń drzwi wygląd produktu jest ściśle związany z jego cechami użytkowymi - zakres swobody twórczej jest mały. Tam zaś, gdzie są małe możliwości dokonania zmian, relatywnie małe różnice będą wymagane w celu ustalenia indywidualnego charakteru wzoru. Użytkowy charakter zadaszeń sprawia, że zakres swobody twórczej przy ich projektowaniu jest mały, zatem "ogólne wrażenie" musi być odnoszone do drobnych różnic. Zatem przy rozważaniu "ogólnego wrażenia" jakie wywołują zadaszenia drzwi na zorientowanym użytkowniku należało brać pod uwagę nawet drobne różnice i rozważać czy wpływają one na "ogólne wrażenie".

Urząd Patentowy RP oceniając indywidualny charakter przedmiotowych zadaszeń nie rozważał w ogóle zakresu swobody twórczej przy opracowywaniu zadaszeń drzwi, a następnie z naruszeniem art. 104 § 2 p.w.p. nie ustalił, jaki zakres swobody twórczej istniał przy opracowywaniu tego wzoru.

Mając na względzie należycie ustalony zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru zadaszeń drzwi, należało z kolei rozważyć kim jest ich "zorientowany użytkownik" i jakie ma cechy.

Także z uwagi na fakt, iż Urząd Patentowy RP dokonał oceny nowości wzoru przemysłowego w postaci przedstawionej na fig. 5 - jak wykazano powyżej - bez znajomości jego budowy, należy uznać, iż ocena indywidualnego charakteru posiadanego przez odmiany wzoru przedstawiona na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 oraz fig. 6 została wykonana w sposób błędny.

Nadto skarżąca zwróciła uwagę na fakt, iż w dniu [...] marca 2008 r., tj. w przeddzień terminu ogłoszenia decyzji w niniejszej sprawie przez Urząd Patentowy RP, pełnomocnikowi Uprawnionej zostały doręczone za pośrednictwem Poczty Polskiej obszerne pisma Wnioskodawców zatytułowane: "odpowiedź na odpowiedź uprawnionego na sprzeciw" oraz "załącznik do protokołu rozprawy".

Otrzymanie powyższych pism w przeddzień terminu ogłoszenia decyzji uniemożliwiło Uprawnionemu ustosunkowanie się do argumentów i nowych dowodów wskazanych przez Wnioskodawców w pismach, a prawo pisemnego ustosunkowania się do pism składanych przez strony postępowania spornego przysługuje stronom na mocy przepisu art. 2552 ust. 1 p.w.p. w związku z przepisem art. 2552 ust. 3 p.w.p. Przy czym termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na pismo składane przez stronę postępowania spornego wyznaczany jest, na mocy powołanej regulacji, przez Urząd Patentowy RP przy doręczeniu drugiej stronie odpisu pisma.

W ocenie Uprawnionej wniesienie na ówczesnym etapie postępowania obszernych pism z nowymi argumentami oraz środkami dowodowymi uzasadniało ponowne otwarcie rozprawy w niniejszej sprawie i umożliwienie Uprawnionej pisemnego ustosunkowania się do powyższych pism w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy RP na podstawie przepisu art. 2552 ust. 1 p.w.p. w związku z przepisem art. 2552 ust. 3 p.w.p. W konsekwencji, ogłoszenie decyzji powinno również ulec stosownemu odroczeniu. Brak umożliwienia drugiej stronie pisemnego odniesienia się do obszernych pism doręczonych przez Wnioskodawców z naruszeniem przepisów postępowania spornego po zamknięciu rozprawy w istocie skutkowało pozbawieniem strony możliwości obrony swych praw.

Skarżąca skierowała do Urzędu Patentowego RP wnioski o ponowne otwarcie rozprawy w niniejszej sprawie i wyznaczenie Uprawnionej przez Urząd Patentowy RP w trybie przepisu art. 2552 ust. 1 p.w.p. w związku z przepisem art. 2552 ust. 3 p.w.p. terminu do nadesłania pisemnej odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy złożone do akt sprawy już po zamknięciu rozprawy, ale wnioski te nie zostały uwzględnione, a Urząd Patentowy RP wydał decyzję w niniejszej sprawie w wyznaczonym pierwotnie terminie, tj. w dniu [...] marca 2008 r.

Skarżąca dołączyła do skargi wydruki przedstawiające fotografie obydwu rodzajów zadaszeń oraz opisane próbki: płyty akrylowej oraz płyty poliwęglanowej (przejrzystej oraz dymnej) i wniosła o przeprowadzenie dowodu z oględzin zadaszeń objętych przedmiotowym prawem z rejestracji.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP jak i uczestnicy postępowania R. sp. z o.o. i I. B. wnieśli o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym stosownie do § 2 powołanego artykułu kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Badając skargę wg. powyższych kryteriów Sąd uznał, iż skarga nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd nie stwierdził bowiem naruszenia prawa przez organ, które w świetle art. 145 § 1 p.p.s.a. uzasadniałyby wyeliminowanie zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego.

Niezasadnymi są zarówno zarzuty dot. naruszeń przepisów prawa procesowego, jak i te, w których strona zarzuca naruszenie wskazanych przepisów ustawy prawo własności przemysłowej.

Zarzut naruszenia przepisów postępowania opiera się w istocie na twierdzeniu, że z zawartej przez strony umowy o współpracy z 1 stycznia 2000 r. nie wynika, jakie zadaszenia były tą umową objęte.

Urząd zasadnie z uwagi na treść umowy uznał jednak, że współpraca obejmowała dystrybucję i reklamę przez R. Sp. z o.o. zadaszenia drzwi wytwarzanego przez uprawnioną, a będącego przedmiotem spornego wzoru. Fakt, że umowa dotyczy daszków wypełnionych poliwęglanem, a nie akrylem i kwestia, czy z uwagi na takie wypełnienie produkty te są odrębne, nie ma wbrew przekonaniu skarżącej znaczenia, bo z dokumentacji zgłoszenia wynika, iż nie rozróżnia ono tych wypełnień wskazując jako wypełnienie zadaszenia jedynie "przezroczystą płytę", a takiego sposobu odczytania przez Urząd tej dokumentacji strona nie podważa.

Zarzut naruszenia procedury wiążącej organ dot. niewłaściwej oceny materiału dowodowego opiera się na twierdzeniu, że w opisie figury 5 Urząd uznał, że wzór ma 2 kształtowniki, a nie 4, jak wynika z dokumentacji. Urząd Patentowy RP zgodnie z tą dokumentacją przyjął, że wzór w postaci przedstawionej na fig. 5 stanowi przezroczystą płytę osadzoną w kształtownikach wzdłuż jej boków. Chodzi bowiem o te, które są widoczne i jako takie wpływają na ogólny odbiór przedmiotowego wzoru, nie zaś o te kształtowniki, które stanowią tylko zastąpienie krótszych boków płyty i są słabo widoczne.

W świetle powołanych przez Urząd Patentowy dowodów nie znajduje uzasadnienia zarzut braku nowości wzoru przemysłowego w postaci przedstawionej na ww. figurze.

Urząd Patentowy RP zasadnie uznał, że sporny wzór przemysłowy w postaci przedstawionej na fig. 5 dokumentacji zgłoszeniowej nie jest nowy w rozumieniu art. 103 ust. 1 w związku z art. 103 ust. 3 pkt 2 p.w.p. Wzór ten został jak wynika z wielu załączonych dowodów wyraźnie ujawniony w czasie wcześniejszym niż w ciągu 12 miesięcy przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji tj. przed 6 grudnia 2003 r.

Swoją decyzję Urząd Patentowy RP oparł nie tylko na dowodach w postaci wskazanych faktur VAT razem z dokumentami PZ z 2002 i 2003 roku wystawionych przez Skarżącą dla R. Sp. z o.o. dla odbiorców, lecz również na ofertach cenowych wraz ze zdjęciem zadaszenia według fig. 5 ww. spółki z lat 2002, 2003. Decyzję swoją oparł również o dowody w postaci ujawnienia tego wzoru zadaszenia w miesięczniku "Ś." z czerwca 2003 roku i w gazetce promocyjnej "S." z maja 2003 roku, które na zdjęciach wyraźnie ukazują odmianę wzoru przemysłowego według fig. 5.

Zarzut skierowany przez Skarżącą, jakoby Urząd Patentowy RP nie zapoznał się z dokumentacją zgłoszeniową wzoru przedstawioną na fig. 5 jest niesłuszny w świetle faktu, że sam Skarżący właśnie fig. 5 przedstawił w dokumentacji zgłoszeniowej wyłącznie w postaci zdjęcia, a nie rysunku, jak pozostałe figury odmian wzoru. To właśnie sam Skarżący przedstawił na załączonych zdjęciach fig. 5 identyczny wzór zadaszenia, jaki został umieszczony na załączonych do sprzeciwu dowodach.

Opis wzoru zawiera informację o czterech prostych kształtownikach metalowych, lecz jak to uwidocznione zostało na zdjęciu fig. 5 dokumentacji zgłoszeniowej, boczne kształtowniki zostały zabudowane jako znacznie węższe od kształtowników wzdłuż dłuższych boków i mało widoczne.

Urząd Patentowy RP zasadnie przy tym uznał, że odmiany spornego wzoru przemysłowego przedstawione na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 oraz fig. 6 nie odznaczają się indywidualnym charakterem w dacie według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa z rejestracji.

Jak wynika z powyższego, Skarżąca wbrew twierdzeniom w skardze nie podniosła zatem żadnych okoliczności, które w świetle zebranego przez organ materiału dowodowego, mogłyby wskazywać na niepełne wyjaśnienie stanu faktycznego, będącego podstawą rozstrzygnięcia oraz niewłaściwą ocenę materiału dowodowego, a także na naruszenie przepisów prawa materialnego, które miałoby wpływ na wynik sprawy w świetle art. 102 ust. 1 p.w.p. i art. 104 ust. 1 i 2 p.w.p. poprzez ich błędną wykładnię.

Podnieść przy tym należy, iż bezzasadny jest zarzut uniemożliwienia skarżącej ustosunkowania się do argumentów i nowych dowodów wskazanych przez wnioskodawcę w pismach doręczonych jej w przeddzień publikacji zaskarżonej decyzji. Pisma te zostały złożone po zamknięciu rozprawy (a nawet po ogłoszeniu decyzji) i jako takie nie mogły i jak wynika z decyzji nie stanowiły materiału dowodowego w sprawie. Nie zostały zatem (niezależnie od ich treści) uwzględnione w rozstrzygnięciu objętym powyższą decyzją.

W tym stanie rzeczy Sąd orzekł, jak w sentencji na podstawie art. 151 p.p.s.a.Powered by SoftProdukt