drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Oddalono zażalenie, II FZ 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II FZ 12/17 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2017-02-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2017-01-09
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Beata Cieloch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I SA/Op 342/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-23
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art. 83 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Beata Cieloch, , , po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia D. K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 23 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Op 342/16 w zakresie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2016 r., sygn. akt I SA/Op 342/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę D. K. (dalej jako Skarżąca) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 czerwca 2016 r. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, że ww. postanowienie z dnia 21 czerwca 2016 r. zostało doręczone pełnomocnikowi pocztowemu strony w dniu 23 czerwca 2016 r. Skarga skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu została nadana przez stronę w dniu 21 lipca 2016 r. na adres organu za pośrednictwem operatora pocztowego In Post S.A., a wpłynęła do organu w dniu 28 lipca 2016 r. Sąd pierwszej instancji odrzucając skargę powołał się na treść art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718, ze zm., dalej P.p.s.a.) oraz art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) i wskazał, że aby zachować termin do złożenia skargi strona skarżąca powinna była albo złożyć skargę przed jego upływem w siedzibie właściwego organu, albo nadać skargę pocztą, ale za pośrednictwem operatora wyznaczonego, tj. Poczty Polskiej S.A., na adres tego organu. Natomiast In Post S.A. za pośrednictwem którego Skarżąca nadała skargę, nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu Prawa pocztowego i art. 83 § 3 P.p.s.a. Sąd powołał się również na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15. Wskazano, że skarga nadana w dniu 21 lipca 2016r. wpłynęła do organu w dniu 28 lipca 2016 r., zatem została ona wniesiona z uchybieniem 30 – dniowego terminu, określonego w art. 53 § 1 P.p.s.a. bowiem ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi był dzień 25 lipca 2016 r., wobec tego Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 58 pkt 2 P.p.s.a. skargę odrzucił.

W zażaleniu na powyższe postanowienie Skarżąca wniosła o jego zmianę i przywrócenie terminu. Strona wskazała, że nadając pismo procesowe w dniu 21 lipca 2016 r., mające charakter przesyłki poleconej ekspresowej miała przekonanie, że operator, obsługujący również sądy nie będzie miał kłopotów z doręczeniem przesyłki zgodnie z regulaminowym czasem, czyli w ciągu trzech dni.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie podlega oddaleniu.

Na wstępie zauważyć należy, że w dniu 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę o następującej treści: "Oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) w zw. z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie". Uchwała ta jest wiążąca na podstawie i w sposób wskazany w art. 269 § 1 P.p.s.a.

W motywach uchwały wskazano, że art. 83 § 3 P.p.s.a. ma charakter przepisu szczególnego, wymagającego wykładni ścieśniającej. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że uzależnienie zachowania terminu wniesienia pisma do sądu, od oddania tego pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego zapewnia jednakowe wymagania formalne dla wszystkich uczestników procesu. Gwarantuje przy tym pewność prawa i jego przewidywalność, skoro potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego (art. 17 Prawa pocztowego). W ocenie składu siedmiu sędziów art. 83 § 3 P.p.s.a. jest jasny, językowo zrozumiały, a wykładnia gramatyczna prowadzi do wniosku, że nie można tu mówić o naruszeniu prawa do sądu.

W świetle powyższej uchwały uznać należy, że operator In Post Sp. z o. o. nie jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Skarga Skarżącej wpłynęła do Sądu pierwszej instancji po terminie, o którym mowa w art. 53 § 1 P.p.s.a. W związku z powyższym, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd pierwszej instancji wydając zaskarżone postanowienie, prawidłowo na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a. skargę odrzucił.

Wobec tego, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt