drukuj    zapisz    Powrót do listy

6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono skargę, I SA/Op 342/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Op 342/16 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2016-11-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2016-08-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Anna Wójcik
Krzysztof Bogusz /sprawozdawca/
Marta Wojciechowska /przewodniczący/
Symbol z opisem
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II FZ 12/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-16
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2016 poz 718 art.53 par.1 , art. 54 par.1 , art.84 par.3, art. 58 par.1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędzia WSA Anna Wójcik po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 23 listopada 2016 r. sprawy ze skargi D. K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 21 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne. postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić skarżącej D. K. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2016 r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 29 kwietnia 2016 r. nr [...] wydane w sprawie zgłoszonych zarzutów na postępowanie egzekucyjne, prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych od nr [...] do nr [...] wobec zobowiązanej D. K.

Postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi pocztowemu strony Z. M. w dniu 23 czerwca 2016 r. Postanowienie zawierało pouczenie o prawie i terminie do wniesienia skargi (k. 85 i 86 akt administracyjnych).

Skarga skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu została nadana przez stronę w dniu 21 lipca 2016 r. na adres organu – Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem operatora pocztowego A S.A., a wpłynęła do organu w dniu 28 lipca 2016 r.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego skierowano sprawę do rozpoznania na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 119 pkt 3 w zw. z art. 120 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) dalej: "P.p.s.a.".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też sąd zobligowany jest do zbadania, czy skarga nie zawiera braków formalnych oraz czy została wniesiona w terminie określonym w P.p.s.a.

Zgodnie z art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 P.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Dla prawidłowego wniesienia skargi konieczne jest zachowanie 30-dniowego terminu do jej wniesienia oraz wniesienie jej w tym terminie do właściwego organu, który wydał zaskarżony akt. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Stosownie natomiast do treści art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 83 § 3 P.p.s.a. oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (podkreślenie Sądu) w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe ( t.j. Dz.U.2016r. poz.1113 ze zm.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (podkreślenie Sądu).

Ponadto stosownie do treści art. 178 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, Poczta Polska S.A. pełniła obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz pełni te obowiązki nadal, gdyż decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 71 ust. 1 w związku z ust. 3 i 4 ustawy Prawo pocztowe oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016 – 2025 wybrano Pocztę Polską S.A., określając termin rozpoczęcia wykonywania obowiązku świadczenia usług powszechnych na dzień 1 stycznia 2016 r.

Oznacza to, że aby zachować termin do złożenia skargi strona skarżąca powinna była albo złożyć skargę przed jego upływem w siedzibie właściwego organu, albo nadać skargę pocztą, ale za pośrednictwem operatora wyznaczonego, tj. Poczty Polskiej S.A., na adres tego organu. Natomiast A S.A. przy pomocy którego skarżąca nadała skargę, nie jest, ani w dniu nadania skargi nie był, operatorem wyznaczonym w rozumieniu Prawa pocztowego i art. 83 § 3 P.p.s.a.

Wskazać należy ponadto, że uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r., sygn. akt I OPS 1/15 orzeczono, że "oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 ze zm.) nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie" (dostępne na stronie internetowej https://orzeczenia.nsa.gov.pl., tak jak niżej podane orzeczenia).

W niniejszej sprawie oddanie pisma innemu podmiotowi niż Poczta Polska S.A., w tym przypadku operatorowi A S.A., wprawdzie posiadającemu uprawnienia do prowadzenia działalności pocztowej, nie oznacza zachowania terminu do dokonania czynności procesowej. W sytuacji nadania pisma (skargi) za pośrednictwem innego operatora niż operator wyznaczony, za datę wniesienia skargi przyjmuje się dzień, w którym pismo to wpłynęło do organu.

W przedmiotowej sprawie skarga nadana w dniu 21 lipca 2016r. wpłynęła do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w dniu 28 lipca 2016 r. Dlatego została ona wniesiona z uchybieniem 30 – dniowego terminu, określonego w art. 53 § 1 P.p.s.a. albowiem ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi był dzień 25 lipca 2016 r. Zgodnie z art. 83 § 2 P.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę (...), za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Jeżeli ustawowy termin 30 dni licząc od dnia doręczenia postanowienia w dniu 23 czerwca 2016 r., upływał w dniu 23 lipca, a była to sobota, to ostatnim dniem terminu będzie poniedziałek 25 lipca 2016 r. (por. też postanowienie NSA z dnia 5 września 2014r., sygn. akt I OZ 710/14, wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 lipca 2016r., sygn. akt II SA/Bk 277/16).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a. orzekł jak w pkt. 1 sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu sądowego Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt