drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Starosta, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, I OSK 144/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-26, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 144/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-04-26 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-01-20
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Anna Lech /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
II SAB/Bk 3/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-19
I OSK 1405/11 - Wyrok NSA z 2011-11-17
Skarżony organ
Starosta
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.220 § 3 w zw. z art. 276
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lech po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej dopuszczalności skargi G. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt I OSK 1405/11 w sprawie ze skargi kasacyjnej G. M. od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 kwietnia 2011., sygn. akt II SAB/Bk 3/11 w sprawie ze skargi G. M. na bezczynność Starosty S. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: 1. odrzucić skargę o wznowienie, 2. zwrócić G. M. wpis sądowy w kwocie 100 (sto) złotych z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie

G. M. złożyła skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2011 r., sygn. akt I OSK 1405/11, w sprawie z jej skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 kwietnia 2011., sygn. akt II SAB/Bk 3/11, w sprawie ze skargi G. M. na bezczynność Starosty S. w przedmiocie informacji publicznej.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Izby Ogólnoadministracyjnej z dnia 17 lutego 2012 r. wezwano pełnomocnika skarżącej – adwokata M. J. – do uiszczenia wpisu od skargi o wznowienie postępowania w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi w dniu 24 lutego 2012 r.

Skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie o wznowienie postępowania, uiszczając jednocześnie tenże wpis w dniu 3 marca 2012 r., a więc po terminie. Wniosek ten Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z dnia 21 marca 2012 r., sygn. akt I OSK 144/12.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, które nie zostały opłacone, podlegają odrzuceniu.

W niniejszej sprawie – jak wynika z jej akt – wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od jej skargi o wznowienie postępowania został oddalony, co oznacza, że skargę tę uznać należy za nieopłaconą, a tym samym podlega ona odrzuceniu z przyczyn formalnych.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 276 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.Powered by SoftProdukt