drukuj    zapisz    Powrót do listy

6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, Oświata, Inne, Oddalono skargę, III SA/Gl 351/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Gl 351/20 - Wyrok WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2020-11-30 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2020-06-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Krzysztof Wujek
Magdalena Jankiewicz /przewodniczący/
Małgorzata Jużków /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6144 Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze
Hasła tematyczne
Oświata
Sygn. powiązane
III OSK 4792/21 - Wyrok NSA z 2021-12-21
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2019 poz 1148 art. 130, art. 158
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - t.j.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Jużków (spr.), Sędzia NSA Krzysztof Wujek, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 listopada 2020 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Dyrektora Przedszkola "A" w G. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do przedszkola oddala skargę.

Uzasadnienie

Zaskarżonym rozstrzygnięciem nr [...] z [...] r. Dyrektor Przedszkola "A" w G., po rozpatrzeniu odwołania A. i R. K. (skarżący) nie znalazł podstaw do przyjęcia ich syna K.K. do przedszkola z racji zakończenia procesu rekrutacji i braku wolnych miejsc w placówce. Podtrzymał stanowisko Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim "A" w Zespole Przedszkoli Miejskich nr [...] z [...] r. o odmowie przyjęcia syna skarżących do tegoż Przedszkola. Podkreślił, że wobec wykorzystania w procesie rekrutacji systemu informatycznego członkowie Komisji nie mieli wpływu na wynik rekrutacji a w przypadku pojawienia się wolnych miejsc wnioski dotyczące dzieci nieprzyjętych w naborze z pierwszej preferencji zostaną poddane ponownej analizie.

Rozstrzygnięcie zapadło w poniższym stanie faktycznym i prawnym.

[...] r. skarżący złożyli wniosek o przyjęcie syna do Przedszkola "A" na rok szkolny 2019/2020. Wniosek nosił nr [...]. Kandydat uzyskał w rekrutacji 162 punkty, co nie wystarczyło do przyjęcia do preferowanego przedszkola. Ilość punktów odpowiadała minimalnej liczbie punktów uprawniającej do przyjęcia, ale z racji wielości dzieci, która uzyskała taką samą liczbę punktów na wolne miejsca przyjęto dzieci wybrane losowo przez system informatyczny. Wśród nich nie było syna skarżących.

[...] r. ogłoszono listę dzieci przyjętych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. Łącznie lista obejmowała [...] kandydatów, z których [...] zostało przyjętych. Tego samego dnia skarżący złożyli wniosek o sporządzenie uzasadnienia rozstrzygnięcia Komisji oraz podanie kryterium, które przesądzało, że dziecko z taką samą ilością punktów zostało przyjęte, a inne nie.

Pismem z tej samej daty Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że na decyzję o niezakwalifikowaniu syna skarżących do placówki nie miała wpływu Komisja, gdyż spośród kandydatów z tą samą liczbą punktów system informatyczny losowo wskazywał dzieci, które zostały zakwalifikowane do placówki. Postępowanie takie było następstwem wykorzystywanego w procesie rekrutacji systemu informatycznego, co umożliwia art. 130 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1148, dalej ustawa). Ustawa ta nie wskazuje jednak szczegółowego rozwiązania w przypadku wybierania kandydatów z większej liczby niż miejsc.

Skarżący nie zgodzili się ze stanowiskiem Komisji i pismem z [...] r. wnieśli do Dyrektora Przedszkola odwołanie, w którym podnieśli, że skoro żaden z przepisów Prawa oświatowego nie uprawnia organu do zastosowania losowania w celu podjęcia rozstrzygnięcia o przyjęciu do danego przedszkola kandydatów z identyczną ilością punktów uzyskanych w ramach prowadzonej procedury kwalifikacyjnej, to takie działanie jest wadliwe. Jako podstawę prawną wskazali art. 158 ust. 8 ustawy oraz wnioskowali o uchylenie wydanego rozstrzygnięcia i przyjęcie syna do przedszkola lub uchylenie negatywnej decyzji i ponowne rozpatrzenie wniosku. W uzasadnieniu wskazali na liczne wyroki sądów administracyjnych w podobnych sprawach oraz podkreślili, że ustawa Prawo oświatowe w art. 131 ust. 2 ani art. 130 ust. 7 nie reguluje postępowania w spornym przypadku. Nie daje odpowiedzi również uchwała NR [...] Rady Miasta G, z [...] r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto G, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Podnieśli również, że ich starszy syn M. uczęszczał do Przedszkola "A" w latach [...]-[...].

Odwołanie powyższe zostało uznane za przedwczesne, gdyż termin do jego wniesienia liczy się od podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji, a te miały być ogłoszone 28 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00. Opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych były weryfikowane pod względem aktualności zgłoszenia a ostateczne stanowisko dyrektora jednostki zostanie przedstawione w ustawowym terminie. Jednocześnie wyjaśniono, że w postępowaniu rekrutacyjnym mają zastosowanie art. 31 ust. 10, art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 130 ust. 4, art. 131 ust. 7, art. 161, art. 150 ust.7, art. 153 ust. 1 i ust. 2, art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 157 ust. 2 pkt 5, art. 158 ust. 6-9 ustawy Prawo oświatowe; art. 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, kpa); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz.1737, dalej rozporządzenie).

Skarżący powtórnie wnieśli odwołanie [...] r., po upublicznieniu listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do preferowanego przedszkola. Powtórzyli w jego uzasadnieniu wcześniejsze argumenty.

Rozstrzygnięciem z [...] r. Dyrektor Przedszkola podtrzymała decyzję Komisji Rekrutacyjnej wyjaśniając, że proces rekrutacji został zakończony i nie ma wolnych miejsc. W przypadku pojawienia się wolnych miejsca wniosek skarżących zostanie ponownie przeanalizowany.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem skarżący wnieśli skargę, w której zawnioskowali o uchylenie zaskarżonej decyzji Dyrektora Przedszkola z [...] r. w całości oraz poprzedzającego ją rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w całości, jako naruszających prawo, a co za tym idzie przyjęcie syna skarżących do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisowych; względnie uchylenie zaskarżonej decyzji Dyrektora oraz poprzedzającego ją rozstrzygnięcia Komisji w całości jako naruszających prawo i ponowne rozpatrzenie sprawy oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisowych. W uzasadnieniu skargi powtórzyli argumenty odwołania oraz przywołali aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym dotyczące braku w ustawie oświatowej przepisów uzasadniających losowanie jako formę naboru dzieci do przedszkola. Takiej formy naboru nie przewiduje również prawo miejscowe, uchwała Rady Miasta G..

W odpowiedzi na skargę organ, reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika wniósł o jej oddalenie, gdyż w przedmiotowym stanie taktycznym postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (art. 131 ust. 4 i art. 130 ust.7 ustawy). Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych i tak zostało przeprowadzone. Podkreślił, że losowanie nie jest jednym z etapów czy też kryteriów przyjęcia do przedszkola. Etapy jak również kryteria przyjęcia do przedszkola zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Skarga okazała się nieuzasadniona.

W myśl art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2167 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm. - dalej w skrócie jako: "ppsa") sąd wydaje rozstrzygnięcie w granicach danej sprawy, nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, że niniejsza skarga została rozpoznana przez Sąd na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, gdyż zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 119 pkt 2 ppsa. W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów (art. 120 ppsa).

Sąd administracyjny nie jest powołany do unieważnienia postępowania rekrutacyjnego czy zabezpieczenia miejsca, w którym dziecko wnoszących skargę będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne, bowiem takich możliwości ustawodawca nie przewidział. Poza granicami niniejszej sprawy pozostaje też kwestia wskazania skarżącym placówki przedszkolnej oraz kwestia przygotowania bądź nieprzygotowania odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach. Kontroli sądowej w niniejszym postępowaniu podlega natomiast legalność rozstrzygnięć wydanych w toku postępowania rekrutacyjnego, jakimi są ogłaszane listy kandydatów do przedszkola, a następnie listy dzieci przyjętych do przedszkola i tych, które nie zostały przyjęte oraz rozpatrzone przez dyrektorów przedszkoli odwołania.

Kontroli sądu podlegało rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola "A" wydane po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez Komisję, która sporządziła listę dzieci spełniających kryteria przyjęcia do przedszkola i zakwalifikowanych do placówki oraz tych, które zostały zakwalifikowane ale nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc. Zgodnie bowiem z art. 158 ust. 9 zd. 2 ustawy Prawo oświatowe, na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Przypomnieć należy, że zasady i tryb zaskarżenia orzeczeń w przedmiocie przyjęcia kandydata do przedszkola regulują przepisy ustawy Prawo oświatowe, art.130, art. 131, art. 149, art. 150, art. 152, art. 153, art. 154, art. 157, art. 158, art. 159 i art. 161, art. 162 (Rozdział 6). Jest to regulacja szczególna (lex specialis) w stosunku do Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po myśli art. 130 ust. 2, 4 i 7 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku rekrutacji do przedszkoli, tak jak w rozpoznawanej sprawie, dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli, na wniosek rodzica po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które może być prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. O przyjęciu dziecka do publicznego w roku szkolnym decyduje dyrektor przedszkola (por. wyrok WSA z 30.01.2018r., sygn. II SA/Bd 891/17; WSA w Gliwicach z 26.09.2019 r., III SA/GL 586/19, WSA w Warszawie z 16.11.2016 r. II SA/Wa 1146/16; WSA w Poznaniu z 16.01.2020 r. II SA/Po 502/19; dostępny w CBOSA). Odrębnie regulowana jest rekrutacja dzieci do przedszkoli na dany rok szkolny przez komisje rekrutacyjne. Art. 131 ustawy wskazuje m.in., że muszą być to dzieci zamieszkałe na terenie gminy oraz spełniające kryteria ustawowe mające tą samą wartość wskazane w ust. 2 tego przepisu, ale organ prowadzący może też wprowadzić kryteria dodatkowe (nie więcej niż 6), mające różną wartość (ust.6). rekrutacja przebiega w II etapach.

Dalej ustawodawca wskazuje, że rodzic/opiekun może złożyć stosowny wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (art. 152), jednak nie więcej niż 3 placówek (art. 156), w określonym terminie, w którym prowadzone są postępowania rekrutacyjne (art. 153) poprzedzone ogłoszeniami (art.154). Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje powoływane przez dyrektorów przedszkoli (art. 157 ust. 1). Do zadań komisji należy w szczególności ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, następnie ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (art. 157 ust. 2 pkt 1, 2 i 5). Lista kandydatów zakwalifikowanych obejmuje osoby, które przeszły postepowanie rekrutacyjne i złożyły stosowne dokumenty. Z tej listy komisja następnie tworzy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia (art. 158 ust. 4). Dopiero od daty publikacji listy przyjętych w terminie 7 dni można wystąpić do komisji z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni i zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 158 ust. 7). Od rozstrzygnięcia komisji w postaci uzasadnienia rodzicowi przysługuje odwołanie (ust. 8), które wnosi się w terminie 7 dni, a które rozpatruje dyrektor przedszkola w terminie 7 dni wydając rozstrzygniecie zaskarżalne do sądu administracyjnego (ust. 8 i 9). Wskazać należy, że ustawodawca nie użył słowa decyzja a wyłącznie rozstrzygnięcie, co w ocenie Sądu wskazuje na przedmiot zaskarżenia określony w art. 3 § 2 pkt 4 ppsa oraz wyrokowanie określone w art. 146 lub 151 ppsa. Ustawodawca przewidział także postępowanie rekrutacyjne uzupełniające, ale wyłącznie w przypadku pozostania wolnych miejsc. Regulacji w przeciwnej sytuacji nie przewidział. Natomiast Minister Edukacji Narodowej na mocy art. 162 ustawy wydał rozporządzenie z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przeszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737), które również takiej kwestii nie reguluje, co oznacza, że pozostawia ja w gestii komisji i dyrektora przedszkola.

W przedmiotowej sprawie, jak wynikało z uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia Dyrektora z [...] r. syn skarżących nie został przyjęty do Przedszkola "A" wyłącznie z powodu braku wolnych miejsc, gdyż w postepowaniu rekrutacyjnym uzyskał 162 punkty, które uprawniały przyjęcie dziecka na wolne miejsce, ale taką liczbę punktów uzyskało więcej dzieci niż było wolnych miejsc. Ostatecznie o tym, które dzieci zostały przyjęte rozstrzygnął system informatyczny losowo. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podpisał Przewodniczący Komisji. Sytuacja nie uległa zmianie po weryfikacji listy co do jej aktualności w zakresie wnioskodawców. Innymi słowy syn skarżących mimo spełnienia wszystkich kryteriów ustawowych, dodatkowych i uzyskaniu minimalnej liczby 162 punktów uprawniających do przyjęcia do przedszkola, do tej konkretnej placówki nie został przyjęty wobec braku miejsc. Z akt sprawy nie wynika, jak zakończyła się rekrutacja w pozostałych dwóch wskazanych we wniosku placówkach, co pozostaje jednak bez znaczenia dla oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia. Wskazać też należy, że w przypadku rezygnacji któregoś dziecka z korzystania placówki wniosek skarżących będzie rozważany ponownie. Jakkolwiek uzasadnienie rozstrzygnięcia było lakoniczne, to wyjaśniało w sposób jednoznaczny i precyzyjny przyczyny odmowy umieszczenia syna skarżących na liście przyjętych do spornego przedszkola.

Należy podkreślić, że skarżący nie kwestionują wadliwości oceny spełnienia kryteriów ustawowych i dodatkowych w przypadku ich syna. Uzyskał on wymaganą liczbę 162 punktów uprawniających do przyjęcia do placówki. Odmowa była konsekwencją wielości dzieci z takim samym wynikiem, a mniejszą liczbą miejsc wolnych. Ponieważ w procesie rekrutacji wykorzystywano system informatyczny, to on losowo wskazał liczbę konkretnych kandydatów na liczbę walnych miejsc. Komisja ten wybór akceptowała. Nie był to element procesu rekrutacyjnego bo ten, w kontrolowanej sprawie zakończył się na etapie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej, która obejmowała więcej osób niż miejsc.

O możliwości wystąpienia takiej sytuacji skarżący wiedzieli, co wynika z treści wniosku i wskazanych w nim dodatkowych placówek. Sporne przedszkole było wskazane jako pierwsze ale były wskazane jeszcze dwie inne placówki. Sąd nie podziela stanowiska, że postępowanie rekrutacyjne było prowadzone z naruszeniem prawa, a w szczególności wprowadzonym dodatkowym etapem rekrutacji w postaci losowania/typowania komputerowego. W przypadku takiej sytuacji, jaka wystąpiła w niniejszej sprawie ustawodawca pozostawił ostateczne rozstrzygnięcie Komisji. Sama rekrutacja w I i II etapie została przeprowadzona wg tych samych kryteriów, na podstawie wniosków składanych na tych samych formularzach i opracowywanych przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Same wnioski składane były z odnotowaniem daty i godziny złożenia.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Powyższy przepis stał się podstawą do wydania uchwały Rady Miasta G. nr [...] z [...] r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto G. na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Kryteria te zostały opisane na stronie 2 i 3 "Wniosku o przyjęcie kandydata". Wskazano 7 kryteriów ustawowych przyjęcia do przedszkola oraz 6 kryteriów dodatkowych (gminnych) odpowiadających wymogom określonym w art. 131 ust. 6 ustawy. Łącznie kandydat mógł uzyskać 162 pkt. I tyle syn skarżących uzyskał. Dalej jednak pozostało więcej kandydatów niż miejsc. Dalszego typowania ani ustawa ani rozporządzenie nie wskazuje, poza możliwością wykorzystania systemu informatycznego (art. 130 ust. 7) i z tej Komisja oraz Dyrektor Przedszkola skorzystali. Nie wprowadzono zatem żadnych dodatkowych kryteriów ani kolejnego etapu rekrutacji. Ustawodawca stanowi tylko, że lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia. Tym samym przyjęcie dziecka przy spełnieniu tych samym kryteriów ustawodawca pozostawia do uznania Komisji i Dyrektora Przedszkola. To Komisja typuje osobiście lub przy wykorzystaniu systemu informatycznego, ale wg swojego uznania wybierają kandydatów przyjętych do przedszkola z listy kandydatów uprawnionych posiadających taką sama ilość punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

Wbrew stanowisku skarżących przeprowadzono I i II etap rekrutacji z wykorzystaniem systemu informatycznego z uwzględnieniem kryteriów prawem przewidzianych (ustawowych i gminnych). Zgodnie z art. 131 ust. 5 ustawy na II etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata ale nie zostało ono ustalone przez organ prowadzący i nie mogło być brane pod uwagę, podobnie jak wcześniejsze uczęszczanie rodzeństwa do tego samego przedszkola. Nie mogły być też brane pod uwagę na etapie sporządzania uzasadnienia czy odwołania.

Jak wskazano wyżej ustawa przewiduje również możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego (art. 161 ustawy). Dotyczy to sytuacji, w której w rekrutacji zasadniczej zgłosiło się mniej kandydatów niż miejsc. W przedmiotowej sprawie sytuacja była odmienna. Więcej było uprawnionych kandydatów niż miejsc, co wymagało dokonania wyboru kandydatów w ilości odpowiadającej miejscom.

Zastosowanie w tej sytuacji przez komisję rekrutacyjną losowania, wyboru alfabetycznego, programu komputerowego, było dopuszczalne i nie stanowiło kryterium pozaustawowego. Było formą realizacji uprawnień komisji rekrutacyjnej. To w istocie Komisja dokonała wyboru kandydatów z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w ustawie oraz w uchwale Rady Miasta. Dyrektor Przedszkola, na etapie odwołania, przy braku zmiany okoliczności faktycznych wybór ten akceptował.

Postępowanie rekrutacyjne zostało zakończone 28 kwietnia i ogłoszono listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Lista opublikowana przez Komisję 16 kwietnia była listą wstępną, która podlegała "potwierdzeniu woli" czyli weryfikacji aktualności wniosku. Obejmowała dzieci przyjęte i niezakwalifikowane. Ze skargi ani akt sprawy nie wynika czy listy te różniły się w zakresie przyjętych kandydatów. Na obu syn skarżących został ujęty jako nieprzyjęty.

W tym miejscu należy wskazać, ze od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. poz. 610), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).

Rozporządzenie w § 1 określa zakres przedmiotowy, m.in. w ust. 1 pkt 1 sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (pkt 3); również sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (ust. 2).

Natomiast w § 9 rozporządzenie reguluje postępowanie rekrutacyjne, w tym skład komisji rekrutacyjnej, wyłączenia (dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, albo osoba upoważniona przez organ prowadzący, o której mowa w art. 159 ust. 3 pkt 2 ustawy; osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych).

Zadania komisji rekrutacyjnej określono w § 10 rozporządzenia, w tym: sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (pkt 4); sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego (pkt 6); sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej (ust. 6). Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, o których mowa w ust. 6, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (ust. 7). Powyższe dowodzi, ze w rozporządzeniu ani w art. 158 ust. 9 ustawy nie wskazano jakimi kryteriami ma się kierować dyrektor rozpatrujący odwołania w sytuacji kiedy wszyscy odwołujący w równym stopniu spełnili kryteria z II etapu rekrutacji. Dowodzi to, że ustawodawca rozstrzygniecie odwołania w tej kwestii pozostawił do uznania Dyrektora Przedszkola, który wobec stałej liczby miejsc musiałby bowiem skreślić z listy przyjętych innego kandydata, bez żadnych merytorycznych przesłanek. Tym samym Sąd podziela w całej rozciągłości stanowisko zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Bd 891/17(Lex nr 2462977) że "fakultatywna możliwość prowadzenia postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem "systemów informatycznych" (...), służy wykonaniu zadania, nie w znaczeniu merytorycznym, lecz technicznym". System informatyczny, o jakim mowa w przywołanym wyżej przepisie, powinien być rozumiany, w oparciu o wykładnię systemową, jako system teleinformatyczny, rozumiany jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 (art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. z 2017 r. poz. 570); (patrz: Mateusz Pilich (red.), Komentarz do ustawy - Prawo oświatowe, (w:) Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz, publ. WKP 2018). Zdaniem Autora, które Sąd podziela, ustawodawca w komentowanym przepisie chciał dać wyraz zasadzie, że postępowanie rekrutacyjne może opierać się na wykorzystaniu narzędzi umożliwiających składanie i rozpatrywanie on-line wniosków o przyjęcie do szkół i placówek. Może być to nie tylko wspomagająca ale nawet wyłączna forma organizowania postepowania rekrutacyjnego. Co nie dowodzi, że kandydatów weryfikuje i wybiera komputer, lecz Komisja, która sporządza listę.

Wskazać też należy, że w sprawie mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w tym art. 107 czy 163f tej ustawy. Skoro ustawodawca określił treść sporządzanego przez komisję uzasadnienia i spełnia ono te wymogi, a skarżący nie podważyli jego zasadności i prawdziwości, to nie było podstaw do pozytywnego rozpatrzenia odwołania. Uchybienie formie wskazanej w art. 107 kpa pozostaje bez wpływu na wynik sprawy, skoro przepis ten stosowany jest odpowiednio a rozstrzygniecie nie jest decyzją w rozumieniu tego przepisu. Ilość miejsc w przedszkolu nie zmieniła się i podstawa odmowy przyjęcia również. Pismo z [...] r. stanowiące rozstrzygniecie odwołania sporządzone w sprawie administracyjnej spełnia wymogi przewidzianego ustawą rozstrzygnięcia. Zawiera datę, nr, oznaczenie organu i podpis osoby go reprezentującej oraz uzasadnienie faktyczne z odesłaniem do uzasadnienia Komisji z [...] r. zawierającego także uzasadnienie prawne.

Uwzględniając powyższe Sąd uznał, że w niniejszej sprawie w procesie rekrutacji nie zastosowano kryteriów sprzecznych z ustawą, nie naruszono również przepisów materialnych ani proceduralnych w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Fakt, że dziecko skarżących nie zostało przyjęte do spornego przedszkola, tak jak kilkoro innych dzieci z tą sama liczba punktów nie dowodzi wadliwości postępowania rekrutacyjnego i na podstawie art. 151 ppsa skarga podlegała oddaleniu.Powered by SoftProdukt