drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), , Rada Miasta, Stwierdzono nieważność uchwały w części, VII SA/Wa 590/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-09-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 590/23 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2023-09-06 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2023-03-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Anna Pośpiech-Kłak
Artur Kuś /sprawozdawca/
Mirosław Montowski /przewodniczący/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Mirosław Montowski Sędziowie sędzia WSA Artur Kuś (spr.) asesor WSA Anna Pośpiech-Kłak po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 6 września 2023 r. sprawy ze skargi S. sp. z o.o. z siedzibą w W., S. sp. z o.o. z siedzibą w W. i A. sp. z o.o. z siedzibą w W. na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 czerwca 2007 r. nr XI/318/2007 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego I. stwierdza nieważność § 2 ust. 10 i § 2 ust. 11 zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Miasta Stołecznego Warszawy solidarnie na rzecz S. sp. z o.o. z siedzibą w W., S. sp. z o.o. z siedzibą w W. i A. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1431 (tysiąc czterysta trzydzieści jeden) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.Powered by SoftProdukt