drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 658, Dostęp do informacji publicznej, Wójt Gminy, Oddalono skargę, II SAB/Wa 245/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Wa 245/11 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-12-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-07-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Adam Lipiński /przewodniczący sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk
Teresa Zyglewska
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
658
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 718/12 - Wyrok NSA z 2012-06-21
Skarżony organ
Wójt Gminy
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 1
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151, art. 200
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Lipiński (spr.) Sędziowie WSA Teresa Zyglewska Sławomir Antoniuk Protokolant specjalista Elwira Sipak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie wniosku z dnia 25 maja 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej: 1) oddala skargę, 2) przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie radcy prawnemu K. N. wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną z urzędu w kwocie 240 (dwieście czterdzieści) złotych oraz 55,20 (pięćdziesiąt pięć 20/100) złotych, stanowiącą 23 % podatku VAT.

Uzasadnienie

W. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy K. w zakresie udostępnienia informacji publicznej, to jest wniosku zainteresowanego z dnia 25 maja 2011 r. Wniosek ten wpłynął do organu w tym samym dniu pod poz. [...].

W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy K. wniósł o oddalenie skargi, wyjaśniając, iż pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. udzielił zainteresowanemu żądanej przez niego, wskazanym wyżej wnioskiem, informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ustalił, co następuje:

Wniosek skarżącego z dnia 25 maja 2011 r. dotyczył następujących zagadnień:

- czy zastępca wójta, sekretarza gminy, skarbnik gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminna osoba prawna oraz osoby, które wydają decyzję administracyjne w imieniu wójta, wybrani na obecną kadencję do Rady Gminy, dopełnili obowiązku złożenia na ręce wójta w ustawowym terminie oświadczeń majątkowych, jeśli tak to wnoszę o wydanie ich odpisów;

- czy wójt dopełnił obowiązku wyznaczenia 14 dniowego terminu do złożenia oświadczeń majątkowych i czy wezwani tego obowiązku dopełnili i kiedy to nastąpiło;

- którzy z ww. nie złożyli oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od daty ślubowania, którzy złożyli je w terminie późniejszym, a którzy nie złożyli ich do dnia dzisiejszego;

- czy wójt dopełnił obowiązku złożenia w terminie ustawowym oświadczenia majątkowego na ręce wojewody, a jeżeli tak, to kiedy i wnoszę o wydanie jego odpisu z potwierdzeniem złożenia.

Pismem z dnia [...] czerwca 2011 r. (pismo to posiada błędną datę jego sporządzenia – [...] maja 2011 r., stwierdzenie to wynika z dat umieszczonych na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu przesłania tego pisma skarżącemu, patrz akta administracyjne niniejszej sprawy) Wójt Gminy K. odpowiedział W. S., iż:

- osoby wymienione w piśmie złożyły w odpowiednim okresie oświadczenia majątkowe za rok 2010;

- Wójt Gminy nie wyznaczał dodatkowego terminu do złożenia oświadczeń majątkowych;

- oświadczenia majątkowe znajdują się na stronie urzędu, adres: [...];

- Wójt dopełnił obowiązku złożenia w terminie ustawowym oświadczenia majątkowego na ręce wojewody (potwierdzenie umieszczone na druku oświadczenia), oświadczenie znajduje się na stronie urzędu [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył , co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie: 1. wydawania decyzji administracyjnych, 2. postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, 3. postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4. innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organu występuje gdy organ zobowiązany do podjęcia przewidzianej prawem czynności, nie podejmuje jej w terminie określonym przez przepisy prawa. Sądy administracyjne rozpatrują skargi na bezczynność organów wyłącznie w przypadku postępowań, które mogą zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnych, postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończących postępowanie, a także postanowień rozstrzygających sprawę co do istoty, lub też wydaniem innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej do udostępniania informacji publicznych obowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej. Takim podmiotem jest z pewnością Wójt Gminy K.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu tej ustawy i podlega udostępnieniu na określonych zasadach. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do działalności władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Przedmiotowa opinia w całości wypełnia te cechy.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie żądane przez skarżącego w piśmie z dnia 25 maja 2011 r. informacje są informacjami publicznymi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Powyższe jest bezsporne między stronami postępowania sądowo-administracyjnego.

Wójt Gminy K. udzielił zainteresowanemu żądanej informacji, czego dowodem jest pismo z dnia [...] czerwca 2011 r. (błędnie datowane na dzień [...] maja 2011 r.).

Zarzuty skarżącego co do treści tego pisma zawarte w skardze są chybione. Skoro organ w odpowiedzi na wniosek podał, iż osoby wymienione w piśmie skarżącego złożyły w odpowiednim czasie oświadczenia majątkowe za rok 2010 i oświadczenia te znajdują się na stronie internetowej urzędu oraz podał także informacje odnośnie złożenia oświadczenia majątkowego wójta, to należy uznać iż tym samym organ udzielił skarżącemu żądanej przez niego informacji. Dalsze zarzuty skargi, odnośnie prawdziwości tej informacji wymykają się spod kontroli sądów administracyjnych. Przypomnieć tu należy, iż w przypadku bezczynności na żądanie udzielenia informacji publicznej Sąd bada jedynie, czy istotnie bezczynność taka wystąpił, czy strona zobowiązana udzieliła w terminie odpowiedzi. Odpowiedź udzielona przez Wójta Gminy K. jest udzielona w terminie i dotyczy wszystkich wskazanych we wniosku zainteresowanego pytań. Konfrontacja tej odpowiedzi ze stanem rzeczywistym wymyka się z zagadnień regulowanych niniejszą ustawą.

Ponieważ organ nie pozostawał w bezczynności w rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 maja 2011 r. skarżącego o udzielenie informacji publicznej, skarga jest chybiona i dlatego na podstawie art. 151 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi została oddalona.

W zakresie nieopłaconych kosztów zastępstwa prawnego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł zgodnie z art. 200 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt