drukuj    zapisz    Powrót do listy

6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, *Odrzucono skargę, III SA/Wr 146/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 146/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-03-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Józef Kremis /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6032 Inne z zakresu prawa o ruchu drogowym
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 526/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18
I OZ 536/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22
I SA/Wa 788/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-27
I OSK 339/09 - Wyrok NSA z 2009-12-18
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA - Józef Kremis, , , po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2008 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy, ze skargi O. R., na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., z dnia[ ...]. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego budową zespołu garaży postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 stycznia 2008 r. skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W skargę na wskazane wyżej postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 25 lutego 2008 r., którego odpis doręczono A R (synowi skarżącego) w dniu 29 lutego 2008 r. - wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, a nadto pouczono o prawie i trybie zaskarżenia zarządzenia oraz o możliwości złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Pismem z dnia 4 marca 2008 r., nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 5 marca 2008 r., zatytułowanym "odpowiedź na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego" skarżący wniósł o "prolongatę terminu do uiszczenia wpisu sądowego", z uwagi na okoliczność, że jako osoba pozostająca emerytem otrzymuje świadczenie emerytalne 20 dnia każdego miesiąca.

Z akt sprawy wynika, iż termin uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie z dniem 7 marca 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast w myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 3 art. 220 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, przy czym rygor pozostawienia pisma bez rozpoznania nie dotyczy skargi, która należy do katalogu pism kwalifikowanych. Zatem, w myśl art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Nadto podkreślenia wymaga, że siedmiodniowy termin wyznaczony skarżącemu do uiszczenia wpisu od dnia doręczenia mu wezwania jest terminem ustawowym, wyszczególnionym wprost w ustawie (art. 220 § 1 p.p.s.a) i nie może być przez Sąd przedłużany lub skracany. W kontekście przywoływanych unormowań nie ma podstawy prawnej do pozytywnego rozpoznania wniosku skarżącego o "prolongatę wyznaczonego terminu do uiszczenia wpisu", zawartego w piśmie z dnia 4 marca 2008 r. zatytułowanego jako "odpowiedź na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego" .

Skoro zatem z akt sprawy wynika, że pomimo prawidłowo doręczonego w trybie zastępczym w dniu 29 lutego 2008 r. odpisu zarządzenia z dnia 25 lutego 2008 r. o uiszczenie wpisu sądowego, skarżący w wyznaczonym, ustawowym terminie, który bezskutecznie upłynął z dniem 7 marca 2007 r., wpisu nie uiścił, to na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt