drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego, Dostęp do informacji publicznej, Kurator Oświaty, Oddalono skargę
Przyznano pełnomocnikowi od Skarbu Państwa zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, II SAB/Po 65/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Po 65/09 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2010-05-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-12-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /przewodniczący sprawozdawca/
Edyta Podrazik
Wiesława Batorowicz
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
Dostęp do informacji publicznej
Sygn. powiązane
I OSK 2057/10 - Wyrok NSA z 2011-03-29
I OZ 989/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-05
Skarżony organ
Kurator Oświaty
Treść wyniku
Oddalono skargę
Przyznano pełnomocnikowi od Skarbu Państwa zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 10, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 2, art. 16 ust. 1, art. 23
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 151, art. 250
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Wiesława Batorowicz Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant St. sekretarz sąd. Joanna Wieczorkiewicz-Skoczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 maja 2010r. sprawy ze skargi G. L. na bezczynność Kuratora Oświaty w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę, II. przyznaje radcy prawnemu M. K. od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu, kwotę (...) zł (...) w tym (...) zł (...) tytułem podatku od towarów i usług. /-/ E. Podrazik /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/ W. Batorowicz

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia (...) września 2009 r., skierowanym do Kuratora Oświaty, złożonym w Kuratorium Oświaty w dniu (...) września 2009 r., G. L. wniosła o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszelkich dokumentów kontroli, w pełnej ich treści, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr (...) w P. w maju 1998 r., a zleconej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wskazała, iż w szczególności żąda udostępnienia: informacji z pobytu wizytatora z dnia (...) kwietnia 1998 r. wraz z oświadczeniami i wyjaśnieniami, wpisu do dziennika szkoły w zakresie powyższej kontroli, pisma Ministerstwa z dnia (...) marca 1998 r., protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz zaleceń pokontrolnych, dokumentu egzaminu sprawdzającego z techniki z kwietnia 1998 r. wraz z jego dokumentacją, wniosku o zmianę wychowawcy z dnia (...) czerwca 1997 r., jak również wszelkiej dokumentacji, na podstawie której przeprowadzono wskazaną kontrolę, w zakresie dotyczącym jej osoby. G. L. podkreśliła, iż przedmiotowy wniosek należy traktować jako nowy wniosek. Jako podstawę żądania wnioskodawczyni wskazała przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.).

Żądając niezwłocznego udostępnienia do przejrzenia wymaganych dokumentów wnioskodawczyni wyjaśniła, iż po zapoznaniu się z nimi podejmie decyzję odnośnie wydania jej kserokopii wybranych dokumentów. Wskazała, iż w przypadku gdy organ nie posiada żądanej przez nią dokumentacji, wnosi o wskazanie podmiotu posiadającego dokumenty oraz o wyjaśnienie przyczyn nieposiadania dokumentów lub informacji na ich temat. Zastrzegła, iż nierozpatrzenie wniosku we właściwym terminie spowoduje złożenie skargi na bezczynność, a w przypadku nieudostępnienia żądanych informacji zawartych w dokumentach w pełnej ich treści, zmuszona będzie złożyć wniosek do sądu powszechnego w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. G. L. wniosła nadto o wyjaśnienie, czy tryb odwołania wskazany przez organ w decyzji nr (...) z dnia (...) marca 2009 r. jest prawidłowy.

Przedmiotowy wniosek złożony został wraz z pismem przewodnim z dnia (...) września 2009 r., w którym G. L. podała, iż wniosek składa w aspekcie zeznań świadka M. D. – G., byłego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr (...) złożonych w sprawie o sygn. akt (...). Wyjaśniła, iż w swojej skardze do Ministerstwa z 1998 r. skarżyła się, iż dyrektorka szkoły niewłaściwie postępuje w zakresie zatrudniania pracowników, a po pozbawieniu jej pracy zatrudniła na jej miejsce inne osoby, także z kuratorium. Podała, iż kontrola przeprowadzona przez Kuratorium w 1998 r. z tymi sprawami się zapoznała. Podała, iż nie otrzymała dokumentów ani informacji z kontroli. Wskazany świadek zeznała, że nieprawne działania dyrektorki szkoły miały faktycznie miejsce, już po jej zwolnieniu, a dotyczyły kuratorium, a świadek mówiła o tym, jak o innych nieprawidłowościach szkoły. Wskazała, iż domaga się wydania decyzji w sprawie, zawierającej prawidłowe pouczenie. Do wniosku załączyła Protokół rozprawy przeprowadzonej przed Sądem Rejonowym w dniu (...) września 2009 r. w sprawie z powództwa G. L. przeciwko dyrektor SP nr (...) w P., o zapłatę.

W odpowiedzi na pismo z dnia (...) września 2009 r. oraz złożony wraz z pismem wniosek o udostępnienie informacji publicznej Kurator Oświaty pismem z dnia (...) września 2009 r. poinformował G. L., iż już w dniu (...) maja 2009 r. zapoznała się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w 1998 r., a znajdującymi się w Kuratorium Oświaty w P. Dodatkowo w dniu (...) czerwca 2009 r. wydano kserokopie dokumentów wskazanych we wniosku z dnia (...) czerwca 2009 r. Poinformowano wnioskodawczynię, iż jeżeli ponownie wnosi o udostępnienie informacji, to jej przejrzenie może odbyć się w dniu (...) października 2009 r., w oznaczonym w piśmie miejscu i godzinie. Odnośnie pytania o tryb odwołania od decyzji z dnia (...) marca 2009 r. wyjaśniono, że został w niej wskazany właściwy tryb zaskarżenia.

G. L. w dniu (...) października 2009 r. przybyła do Kuratorium Oświaty. Dokonała przeglądu dokumentacji kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w roku 1998. Na okoliczność czynności zapoznania się z dokumentacją sporządzono notatkę służbową, spisaną w dniu (...) października 2009 r., którą podpisała G. L. oraz pracownik Kuratorium. W treści notatki odnotowano, iż G. L. dokonała przeglądu dokumentacji, która w jej ocenie nie jest tą, o która prosiła, szczególnie w aspekcie zeznania byłego nauczyciela szkoły oraz na podstawie informacji uzyskanej od Pani W. S. – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w P, o kilku teczkach z dokumentacją Szkoły Podstawowej Nr (...) w P., będących w posiadaniu Kuratorium, ale które to dokumenty nie mogą być przedstawione ze względu na ochronę danych osobowych. Odnotowano, iż Pani L. jest przekonana, ze właśnie w tej dokumentacji znajdują się dokumenty, o które wnioskowała.

Pismem z dnia (...) października 2009 r., które do Kuratorium Oświaty wpłynęło w dniu (...) października 2009 r. G. L. wezwała Kuratora Oświaty do niezwłocznego rozpatrzenia wniosku. Wyjaśniła, iż w związku z wnioskiem z dnia (...) września 2009 r. oraz wizytą w Kuratorium w dniu (...) października 2009 r. nie zostały jej przedstawione wszystkie dokumenty wskazane we wniosku z dnia (...) września 2009 r. Podniosła, że ustnie odmawia się jej wydania żądanych przez nią dokumentów z powołaniem się na fakt, iż już raz otrzymała t dokumenty oraz na fakt, iż nie są one jawne. W tej sytuacji wzywa organ do niezwłocznego, merytorycznego, pisemnego rozpatrzenia wniosku z dnia (...) września 2009 r. Podniosła, że rozpatrzenie wniosku powinno polegać na udostępnieniu wszelkich żądanych przez nią informacji, albo na odmowie dostępu do żądanych informacji w formie i terminie wymaganych prawem. G. L. wyjaśniła, że wniosek z (...) września 2009 r. należy traktować "oddzielnie, bez wiązania z wcześniejszym wnioskiem", dlatego organ zobowiązany jest rozpatrzyć go jako nową sprawę i zająć stanowisko.

Pismem z dnia (...) października 2009 r. znak (...), doręczonym w dniu (...) października 2009 r. (karta nr 61 akt sądowych), Kurator Oświaty poinformował G. L., iż dokumenty przedstawione jej w dniu (...) października 2009 r. oraz uprzednio w dniu (...) maja 2009 r., a przesłane w piśmie z dnia (...) czerwca 2009 r., są wszystkimi dokumentami, jakie w sprawie kontroli w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r. Kuratorium Oświaty posiada. Organ wyjaśnił, iż zgodnie z żądaniem pismo G. L. zostało potraktowane jako "nowy wniosek" i zgodnie z zawartym w nim życzeniem zostały jej udostępnione wszelkie akta w przedmiotowej sprawie w dniu (...) października 2009 r. Organ wskazał na możliwość ponownego przeglądania dokumentów, po uprzednim umówieniu się z wskazanym pracownikiem Kuratorium.

G. L. w dniu (...) listopada 2009 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Kuratora Oświaty w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) września 2009 r. Wniosła o zobowiązanie organu do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku oraz o zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi opisała dotychczasowy przebieg sprawy w związku z wnioskiem z dnia (...) września 2009 r. i wyjaśniła, że do dnia wniesienia skargi nie otrzymała od Kuratora Oświaty żadnej odpowiedzi, żadnego pisma, które stanowiłoby przejaw załatwienia jej wniosku. Podniosła, iż skarga na bezczynność ma na celu ochronę w sytuacji, gdy zainteresowany nie uzyskuje dostępu do informacji, który powinien być zapewniony z mocy prawa, jak również w sytuacji, gdy nie uzyskuje decyzji odmownej. Zaistniała sytuacja powoduje stan niepewności i jest dla niej niekorzystna, bowiem nie może podjąć żadnych dalszych działań, z uwagi na brak dostępu do żądanych dokumentów oraz brak decyzji odmawiającej jej prawa do uzyskania dokumentów. Do skargi G. L. załączyła kserokopie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia (...) września 2009 r. oraz pismo, w którym zarzuciła organowi, iż od 12 lat okazuje jej te same dokumenty, podczas gdy w dyspozycji Kuratorium znajdują się jeszcze inne teczki dotyczące kontroli przeprowadzonej w 1998 r. w Szkole Podstawowej Nr (...) w P., o czym została poinformowana przez pracownika kuratorium, p. G. Zdaniem skarżącej Kuratorium nadal ukrywa istotne dokumenty, naruszając w ten sposób prawo.

W odpowiedzi na skargę Kurator Oświaty wniósł o jej oddalenie. Zdaniem organu skarga jest bezzasadna. Organ wskazał, iż sprawa dotyczy tych samych informacji, które były już skarżącej udostępnione. Skarżąca w dniu (...) maja 2009 r. zapoznawała się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi kontroli w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r., a będącymi w posiadaniu organu. Dodatkowo w dniu (...) czerwca 2009 r. otrzymała kserokopie dokumentów przez nią wskazanych. Natomiast na wniosek z (...) września 2009 r., potraktowany zgodnie z żądaniem skarżącej jako "nowy wniosek" otrzymała odpowiedź i w dniu (...) października 2009 r. przeglądała całą dokumentację, która znajduje się w Kuratorium, a dotyczy przedmiotowej kontroli. Na pismo z dnia (...) października 2009 r. otrzymała w dniu (...) października 2009 r. odpowiedź wyjaśniającą, że dokumenty, z którymi parokrotnie zapoznawała się i których kserokopie otrzymała są wszystkimi dokumentami, jakimi dysponuje organ.

Postanowieniem Referendarza sądowego z dnia 17 grudnia 2009 r. G. L. przyznano wnioskowane przez nią prawo pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego. G. L. nie udzieliła pełnomocnictwa wyznaczonemu przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Poznaniu radcy prawnemu B. K. – N. i wniosła do Sądu o zmianę pełnomocnika. Wniosek skarżącej Sąd w dniu 09 kwietnia 2010 r. przekazał Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Poznaniu (k. nr 98 akt sądowych), która wniosek skarżącej uwzględniła wyznaczając jako pełnomocnika z urzędu radcę prawnego M. K., o czym Sąd został poinformowany pismem Okręgowej Rady z dnia 12 kwietnia 2010 r. (k. nr 102 akt sądowych). Pismem z dnia 16 kwietnia 2010 r. Sąd poinformował wyznaczonego radcę prawnego o wejściu w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz o treści przepisu art. 244 §2 tej ustawy. Powyższe pismo Sąd przesłał skarżącej do wiadomości.

Na rozprawie sądowoadministracyjnej przeprowadzonej w dniu 21 maja 2010 r. pełnomocnik skarżącej poparł skargę wywodząc jak w jej treści, dodatkowo podniósł, iż składając pismem z dnia (...) września 2009 r. wniosek o udzielnie informacji publicznej skarżąca opierała się na przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji z 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, które precyzuje, jakie czynności oraz jaka dokumentacja winna znajdować się w organie nadzoru. Wyjaśnił, iż żądane dokumenty nie zostały skarżącej udostępnione, a dokumentacja sprawy wskazuje, że nie zostało przeprowadzone stosowne postępowanie w tym zakresie. Podniósł, że z notatki służbowej z dnia (...) października 2009 r. wynika, iż skarżącej nie udostępniono części dokumentów z uwagi na ochronę danych osobowych. Pełnomocnik skarżącej wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu.

Pełnomocnik Kuratora Oświaty wniosła o oddalenie skargi, podkreślając, że skarżącej udostępniono wszystkie dokumenty, jakimi Kuratorium dysponuje. Podniosła, iż wskazane przez pełnomocnika skarżącej rozporządzenie obowiązuje od 2009 r., stąd regulowane nim kwestie nadzoru pedagogicznego nie odnoszą się do kontroli przeprowadzonej w 1998 r. Wyjaśniła, iż protokół z tej kontroli nie został sporządzony, stąd nie może być udostępniony, o czym skarżąca była wielokrotnie informowana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Skarga nie jest zasadna.

Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia niniejszej sprawy stanowią przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Ustawa ta określa obowiązki organu, do którego został złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wskazując, w jaki sposób postępowanie powinno być zakończone. Podmiot, do którego złożono wniosek, jeśli wniosek ten dotyczy informacji publicznej, powinien albo udostępnić tę informację w formie czynności materialnotechnicznej (art. 10 ustawy), albo w drodze decyzji odmówić jej udostępnienia (art. 16 ust. 1 ustawy). Możliwe jest także umorzenie postępowania w drodze decyzji w trybie art. 16 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 tej ustawy. Organ, do którego skierowano wniosek o udostępnienie informacji ma obowiązek podjąć jedną z tych form działania w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy. Zważyć także należy, iż z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem w terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu albo nie podjął stosownej czynności (T. Woś: Postępowanie sądowo-administracyjne, Wyd. Prawnicze PWN, W - wa 1996, s. 62-63).

Przedmiotem kontroli Sądu w niniejszej sprawie jest ocena, czy Kurator Oświaty pozostawał w bezczynności w związku z wnioskiem skarżącej G. L., który do skarżonego organu wpłynął w dniu (...) września 2009 r., a w którym skarżąca wniosła o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wszelkich dokumentów kontroli, w pełnej ich treści, przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r., a zleconej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Skarżąca wskazała, iż w szczególności żąda udostępnienia: informacji z pobytu wizytatora z dnia (...) kwietnia 1998 r. wraz z oświadczeniami i wyjaśnieniami, wpisu do dziennika szkoły w zakresie powyższej kontroli, pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia (...) marca 1998 r., protokołu z przeprowadzonej kontroli oraz zaleceń pokontrolnych, dokumentu egzaminu sprawdzającego z techniki z kwietnia 1998 r. wraz z jego dokumentacją, wniosku o zmianę wychowawcy z dnia (...) czerwca 1997 r., jak również wszelkiej dokumentacji, na podstawie której przeprowadzono wskazaną kontrolę, w zakresie dotyczącym jej osoby.

Rozpatrując przedmiotową sprawę należy mieć na uwadze, iż po raz pierwszy z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w odniesieniu do dokumentów kontroli przeprowadzonej w 1998 r. w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. G. L. wystąpiła w 2007 r., kierując to żądanie do dwóch podmiotów – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr (...) w P.. Konsekwencją wniosku z 2007 r. był prawomocny od dnia 05 marca 2009 r. wyrok tut. Sądu z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt IV SAB/Po 27/07, którym zobowiązano każdy z tych organów do niezwłocznego (w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku) rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w odniesieniu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosku o wydanie dokumentów kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r. oraz dokumentacji, na podstawie której kontrolę tę przeprowadzono. Z uzasadnienia powyższego wyroku (dostępnego na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego – Baza orzeczeń) wynika, iż obowiązkiem organu administracji publicznej jest w pierwszej kolejności udostępnienie informacji publicznej, natomiast w przypadku nie dysponowania informacją, która dotyczy sfery faktów związanych z działalnością organu, jego obowiązkiem jest powiadomienie o tym wnioskodawcy. Sąd wskazał, iż z pisma Kuratora Oświaty z dnia (...) października 2007 r., a skierowanego do G. L. wynika, że była wielokrotnie informowana, iż w tym przypadku jedyną dokumentację kontrolną stanowiły notatki wizytatora, na podstawie których Kuratorium Oświaty przedstawiło swoje stanowisko w sprawie.

W dalszej kolejności wskazać należy, iż Sądowi z urzędu wiadomym jest, iż prawomocnym postanowieniem tut. Sądu z dnia 14 lipca 2009 r. sygn. akt II SA/Po 397/09 (dostępnym na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego – Baza orzeczeń) odrzucono skargę G. L. w przedmiocie niewykonania wyżej omówionego wyroku z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt II SAB/Po 27/07. W uzasadnieniu postanowienia Sąd przytoczył stan faktyczny i prawny sprawy wyjaśniając, iż w wykonaniu wyżej powołanego wyroku z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt IV SAB/Po 27/07, decyzją Nr (...) z dnia (...) marca 2009 r. Kurator Oświaty odmówił G. L. udostępnienia informacji publicznej w zakresie co do tej części wskazanych dokumentów, które obejmują ochronę danych osobowych. Z uzasadnienia tej decyzji, załączonej do akt sądowych sprawy II SA/Po 397/09 wynika, iż pismem z dnia (...) marca 2009 r. Kurator Oświaty wyjaśnił G. L., iż protokół z kontroli w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. nie został sporządzony, nie wydano również zaleceń pokontrolnych, a w aktach znajdują się jedynie notatki i wyjaśnienia składane w trakcie postępowania wyjaśniającego na skutek pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej; są to "informacja z pobytu wizytatora" z dnia (...) kwietnia 1998 r. wraz z załączonymi kserokopiami oświadczeń i wyjaśnień oraz kserokopia wpisu do dziennika szkoły. Doręczając powyższa decyzję G. L. pouczono o prawie złożenia odwołania do Ministra Edukacji

Powyższy stan faktyczny znajduje potwierdzenie w dokumentacji zawartej w aktach sądowych niniejszej sprawy, w tym stanowiska Kuratora Oświaty przedstawionego w odpowiedzi na skargę oraz na rozprawie sądowoadministracyjnej. Z dokumentów tych wynika, iż w rozpatrzeniu wniosku z dnia (...) września 2009 r. skarżącej udostępniono całość dokumentacji znajdującej się w dyspozycji organu wyjaśniając przy tym jakimi dokumentami organ dysponuje, wydano żądane następnie kserokopie dokumentów, natomiast w odniesieniu do dokumentów zawierających dane osobowe decyzją z dnia (...) marca 2009 r. odmówiono udostępnienia w tym zakresie informacji publicznej. W ocenie Sądu w tych okolicznościach podniesiony w skardze zarzut bezczynności jest niezasadny. Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedź pisemna wystosowana do strony ubiegającej się o dostęp do informacji jest wystarczającą dla oceny, czy organ pozostaje w bezczynności. Na ustalenie, czy w sprawie doszło do bezczynności nie ma przy tym wpływu merytoryczna treść udzielonej odpowiedzi, gdyż kwestia, czy odpowiedź ta zaspokaja oczekiwania strony, czy też zgodna jest ze stanem rzeczywistym lub nie, może być przedmiotem odrębnych postępowań, cywilnych odszkodowawczych, karnych – na podstawie art. 23 ustawie o dostępie do informacji publicznej (por. Tomasz R. Aleksandrowicz "Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej" Wyd. LexisNexis wyd. 4 str. 246-247). W realiach przedmiotowej sprawy, gdy skarżąca od 2007 r. wielokrotnie żądała udostępnienia jej dokumentów kontroli, a skarżony organ przedłożył jej do zapoznania się całość posiadanej dokumentacji związanej z tą kontrolą i następnie doręczył skarżącej wybrane przez nią dokumenty, nie można, w związku z niesatysfakcjonującym sposobem rozpatrzenia kolejnego wniosku dotyczącego w istocie tej samej materii, postawić skarżonemu organowi zarzutu bezczynności. W postępowaniu sądowoadministarcyjnym prowadzonym ze skargi na bezczynność organu w związku z żądaniem udzielenia informacji publicznej ocenie podlega kwestia, czy i w jaki sposób wniosek taki rozpatrzono, lecz zważyć należy, iż w postępowaniu tym sąd administracyjny nie może zweryfikować twierdzenia organu o nieposiadaniu określonych dokumentów. W sytuacji, gdy skarżąca wywodzi, iż nie okazano jej całości dokumentacji będącej w posiadaniu Kuratorium, a które to dokumenty w jej przekonaniu powinny zostać wytworzone przez organ z racji ciążących na nim obowiązków, może uruchomić postępowanie skargowe składając do właściwego organu nadzoru nad Kuratorem Oświaty stosowny wniosek, w trybie Działu VIII k.p.a. Natomiast stanowisko organu wyrażone w decyzji z dnia (...) marca 2009 r. podlega kontroli instancyjnej, o czym skarżąca została pouczona i z czego może skorzystać.

W tych okolicznościach uznać należało, iż w aspekcie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz podniesionego zarzutu bezczynności wniosek skarżącej z dnia (...) września 2009 r. został przez Kuratora Oświaty rozpatrzony, a zarzut bezczynności uznać za niezasadny. W konsekwencji na mocy art. 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił.

O zwrocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu Sąd orzekł w oparciu o przepis art. 250 p.p.s.a. w zw. z §14 ust. 2 pkt 1c) oraz §15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz.U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.).

/-/ E. Podrazik /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/ W. BatorowiczPowered by SoftProdukt