drukuj    zapisz    Powrót do listy

6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, Uprawnienia do wykonywania zawodu, Minister Infrastruktury, Uchylono decyzję I i II instancji, VII SA/Wa 1103/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-10, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1103/07 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-12-10 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-06-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Krystyna Tomaszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Mirosława Kowalska
Paweł Groński
Symbol z opisem
6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Hasła tematyczne
Uprawnienia do wykonywania zawodu
Sygn. powiązane
II GSK 351/09 - Wyrok NSA z 2010-01-20
II GSK 351/08 - Wyrok NSA z 2008-09-30
III SA/Lu 265/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-25
Skarżony organ
Minister Infrastruktury
Treść wyniku
Uchylono decyzję I i II instancji
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 113 par. 2
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska (spr), , Sędzia WSA Mirosława Kowalska, Asesor WSA Paweł Groński, Protokolant Joanna Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2007 r. sprawy ze skargi W. P. na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] kwietnia 2007 r. znak [...] w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji. I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu pierwszej instancji, II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

VII SA/Wa 1103/07

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanowieniem z dnia [...] stycznia 2007r, po rozpatrzeniu wniosku W. P. w sprawie wyjaśnienia zakresu uprawnień wynikających z decyzji Wojewody [...] z dnia 16 marca 1983r o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, działając w oparciu o art. 113 § 2 kpa wyjaśniła, iż na podstawie przedmiotowej decyzji wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r ( Dz. U. z 1975r,nr 8, poz 46 z późn. zm. ) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, W. P. posiada uprawnienia w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno - budowlanej upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót. W ramach posiadanych uprawnień W. P. upoważniony jest do:

1. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych, z wyłączeniem linii węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg wodnych startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodno - melioracyjnych.

2. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych

z realizacją tych budynków.

W uzasadnieniu Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wskazała, że w dniu 18 lipca 1991r wydane zostało rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r ( Dz. U. z 1975r, nr 8, poz 46 z późn. zm. ) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tym samym od daty wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, zakres uprawnień W. P. do projektowania obejmuje prawo do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych bez jakiegokolwiek ograniczenia podmiotowego, z utrzymanym natomiast ograniczeniem przedmiotowym uprawniającym do sporządzania projektów budynków inwentarskich i gospodarczych.

W. P. może natomiast nadal w pełnym zakresie dokonywać adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków i to bez względu na osobę inwestora.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna po rozpatrzeniu zażalenia W. P. działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2007r znak: [...] utrzymała w mocy zaskarżone postanowienie.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uznała, iż Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadziła wyczerpujące postępowanie wyjaśniające i prawidłowo wyjaśniła zakres posiadanych przez W. P. uprawnień budowlanych doprojektowania.

Organ odwoławczy stwierdził, iż " dokonując interpretacji uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej

i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należy brać pod uwagę wszystkie zmiany prawne do powyższego rozporządzenia, gdyż dotyczą one z mocy prawa wszystkich osób, które uzyskały uprawnienia budowlane na jego podstawie".

W wyniku dokonanej nowelizacji w § 6 ust 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r ( Dz. U. z 1975r, nr 8, poz 46

z późn. zm. ) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykreślono wyrazy " budownictwo osób fizycznych", " typowych" oraz pkt 2 i oznaczenie pkt 1.

W konsekwencji uprawnienia W. P. nadane decyzją Wojewody [...] z dnia [...] marca 1983r uległy zmianie stosownie do nowych regulacji prawnych.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł W. P. Skarżący zarzuca błędną interpretację uprawnień budowlanych podnosząc, iż przez wiele lat sporządzał projekty obiektów małokubaturowych, takich jak budynku jednorodzinne, gospodarcze, garażowe itp. Skarżący powołuje się na pisemną interpretację uprawnień budowlanych dokonaną przez [...] Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, z której wynika, że uprawnienia budowlane skarżącego pozwalają na sporządzanie projektów w budownictwie jednorodzinnym.

W odpowiedzi na skargę Krajowa Komisja Kwalifikacyjna podtrzymała stanowisko zajęte w zaskarżonym postanowieniu wnosząc o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega uwzględnieniu, lecz z innych przyczyn niż w niej wskazane.

Z postanowień organów obu instancji wynika, że dokonały w trybie art. 113 § 2 kpa wyjaśnień zakresu uprawnień budowlanych wynikających z decyzji Wojewody [...] z dnia [...] marca 1983r o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie biorąc pod uwagę zmianę tych uprawnień wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w dniu 18 lipca 1991r (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 1991r,

Nr 69, poz 299 ). Takie działanie organów narusza przepis art. 113 § 2 kpa. Wyjaśnienie decyzji w trybie art. 113 § 2 kpa nie może prowadzić do nowej oceny stanu faktycznego lub prawnego, ani też powodować zmiany merytorycznej rozstrzygnięcia, czy też pozostawać w sprzeczności z samym rozstrzygnięciem ( wyrok WSA z dnia 9 maja 2006r, IV S.A./Wa 2179/05, LEX nr 229981, wyrok WSA z dnia 23 listopada 2005r, IV S.A./Wa 1388/05, LEX nr 198853, wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2003r, I S.A. 1283/01, LEX nr 156394, wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2002r, II S.A. 1560/01, LEX nr 126798).

Wyjaśnienie wątpliwości, co do treści decyzji polega na objaśnieniu jak organ wydający decyzję rozumiał jej sens.

Dokonując wyjaśnienia treści decyzji dotyczącej zakresu posiadanych przez W. P. uprawnień budowlanych organy nie mogły wyjść poza treść dokonanego rozstrzygnięcia zawartego w decyzji, gdyż wyjaśnienie treści decyzji nie może doprowadzić do nowego rozstrzygnięcia zakresu uprawnień budowlanych.

W rozpoznawanej sprawie zarówno organ pierwszej jak i drugiej instancji wyszły poza treść dokonanego rozstrzygnięcia uwzględniając zmiany uprawnień budowlanych wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r ( Dz. U. z 1975r, nr 8, poz 46 z późn. zm ) i tym samym zmieniając merytorycznie decyzję Wojewody [...] z dnia [...] marca 1983r o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Naruszenie art. 113 § 2 kpa przez wydanie postanowienia zmieniającego zakres uprawnień budowlanych wynikających z decyzji Wojewody [...] z dnia

[...] marca 1983r prowadzić musi do uchylenia na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz 1270 ze zm) zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia organu pierwszej instancji.Powered by SoftProdukt