drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Odrzucenie skargi, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 370/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 370/10 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2010-04-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-02-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Jagielska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
II GSK 895/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-25
II GZ 193/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 53 par. 1 - 3, art. 54 par. 1, art. 58 par. 1 pkt 2 , art. 232 par. 1 pkt 1 lit. a)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. z siedzibą w V., [...] na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno – przestrzenny postanawia: 1. odrzucić skargę, 2. zwrócić T. z siedzibą w V., [...] kwotę 1000 (słownie tysiąc) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] stycznia 2010 r. skarżąca Spółka – T. z siedzibą w V., [...] wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

[...] września 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy słowno – przestrzenny. Tożsamą w treści skargę skarżąca złożyła także do Sądu za pośrednictwem organu w dniu 18 stycznia 2010 r.

Zgodnie z treścią art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (art. 53 § 1 p.p.s.a.).

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, sąd lub organ powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1 – 3 p.p.s.a., decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd (organ administracji publicznej)

do właściwego organu administracji publicznej (p. T. Woś /w:/ T. Woś,

H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Komentarz" Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005).

W niniejszej sprawie złożoną dnia 11 stycznia 2010 r. bezpośrednio

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie skargę, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z [...] stycznia 2010 r., przesłano do właściwego organu, tj. Urzędu Patentowego RP dnia 14 stycznia

2010 r. (por. koperta zawierająca przedmiotową skargę, w aktach administracyjnych). Zaskarżone postanowienie Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2009 r. zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 9 grudnia 2009 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru postanowienia w tej dacie – w aktach administracyjnych),

co oznacza, że zakreślony przepisem art. 53 § 1 p.p.s.a. termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 8 stycznia 2010 r.

Należy dodać, że bez znaczenia dla przedmiotowego rozstrzygnięcia jest okoliczność powtórnego złożenia skargi, w trybie przewidzianym treścią art. 54 § 1 p.p.s.a., gdyż dzień 18 stycznia 2010 r., w którym tę czynność wykonano również wykracza poza ustawowy, trzydziestodniowy termin, właściwy w tej sprawie do złożenia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając zatem na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu, postanowił jak w sentencji. Co do kosztów orzekł na podstawie art. 232

§ 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.Powered by SoftProdukt