drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, Umorzenie postępowania, Dyrektor Izby Skarbowej, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a., I FZ 143/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I FZ 143/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-06-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-05-06
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Maria Dożynkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
I FZ 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-11
I FZ 371/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-06
III SA/Wa 1413/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-27
I FSK 37/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3 i par. 2, art. 193
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Maria Dożynkiewicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia W. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1413/08 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 8 kwietnia 2008 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 2000 r. do maja 2004 r. postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe.

Uzasadnienie

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1413/08 w zakresie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi W. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z 8 kwietnia 2008 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług od stycznia 2000 r. do maja 2004 r. zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażaleniem W. P. z 23 kwietnia 2009 r.

W piśmie procesowym z 10 czerwca 2009 r., które wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący cofnął wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Wobec cofnięcia wniosku o przyznanie prawa pomocy należało na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 w związku z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) umorzyć niniejsze postępowanie zażaleniowe jako bezprzedmiotowe.Powered by SoftProdukt