drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652 658, Odrzucenie skargi, Inne, Odrzucono skargę, VII SAB/Wa 46/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SAB/Wa 46/11 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2011-06-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-04-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
658
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 145/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13
I OSK 145/11 - Wyrok NSA z 2011-04-28
II SAB/Wa 204/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-08
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Jolanta Augustyniak - Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.F. na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego postanawia : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] marca 2011 r. J.F. wniósł skargę na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie bezprawnej bezczynności policji w Krakowie. W opinii skarżącego skarga obrazuje w sposób bezprecedensowy bezprawne postępowanie organów powołanych do ścigania przestępstw w tym korupcji panującej w krakowskich urzędach i instytucjach. Akta sprawy karnej o sygnaturze wskazanej przez skarżącego w pełni uzasadniają pociągnięcie Szefa delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie do odpowiedzialności prawnej i administracyjnej.

W odpowiedzi na skargę Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego wniósł o jej odrzucenie, jako nie należącej do właściwości sądu administracyjnego.

Zdaniem Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mając na uwadze treść art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zaskarżenie bezczynności organu administracji jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim organ ten dopuszczalne jest zaskarżanie decyzji, postanowień, aktów i czynności oraz pisemnych interpretacji podatkowych. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie jest właściwe do podjęcia działań w zakresie wskazanym w skardze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r, Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne, albowiem skarga nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Zakres właściwości rzeczowej sądów administracyjnych określony został w art. 3 § 2 p.p.s.a., zgodnie z którym kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1- 4a.

Przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego może być zatem konkretny akt, czynność lub bezczynność organu administracji. Podkreślić jednak należy, iż skarga na bezczynność organu jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia oraz na akty i czynności z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa przyjęto, że bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie określonym terminie wymieniony organ nie podejmie żadnych czynności w sprawie lub gdy prowadził postępowanie w sprawie, jednakże nie zakończył go wydaniem stosownego aktu. Wszystkie w/w okoliczności nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem Szef CBA nie miał obowiązku wydać aktu administracyjnego, któryby podlegałby kontroli sądowoadministracyjnej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencjiPowered by SoftProdukt