drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Przywrócenie terminu, Urząd Patentowy RP, Oddalono zażalenie, II GZ 583/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 583/13 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2013-10-29 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2013-10-10
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Marzenna Zielińska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane
II GSK 248/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19
VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31
II GSK 871/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 86 a 1, art. 87 par. 1, art. 87 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Marzenna Zielińska po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. K. – S. GmbH w W. (A.) na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 lipca 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1810/12 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi K. H.-L. i A. K. – S. GmbH w W. (A.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2011 r. unieważniono prawo ochronne na znak towarowy "[...]" [...] udzielone K. H. -L..

W dniu [...] września 2012 r. wpłynęła skarga K. H. -L. i A. K. -S. GmbH w W., (A.), reprezentowanych przez rzecznika patentowego K. S..

Pismem z dnia [...] listopada 2012 r. Sąd wezwał spółkę do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania A. K. -S. GmbH w W., A. (dalej skarżąca), tj. oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej na dzień udzielenia załączonego do skargi pełnomocnictwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w terminie trzydziestu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu [...] listopada 2012 r.

Strona we wskazanym terminie nie złożyła dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby umocowane do reprezentacji strony skarżącej na dzień wniesienia skargi.

Natomiast w dniu [...] grudnia 2012 r. wpłynął wniosek o przedłużenie o miesiąc terminu wykonania ww. wezwania Sądu. Podniesiono, że osoba odpowiedzialna w skarżącej spółce za dostarczenie ww. dokumentu była w listopadzie 2012 r. na urlopie, a obecnie wysłany pocztą dokument nie został jeszcze dostarczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia [...] stycznia 2013 r. odrzucił skargę złożoną przez A. K. -S. GmbH, A., ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych skargi w terminie.

Pismem z dnia [...] marca 2013 r. K. H. -L. i A. K. -S. GmbH wnieśli o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu wskazano, że osoba uprawniona do dostarczenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania A. K. –S. GmbH w W., tj. M. M., był długo nieobecny i dopiero w grudniu 2012 r. przesłał pocztą kserokopię tego dokumentu w języku niemieckim. Do chwili złożenia wniosku o przywrócenie terminu ten dokument nie wpłynął do pełnomocnika strony skarżącej. Dopiero przed złożeniem wniosku pełnomocnik strony skarżącej otrzymał skan dokumentu wysłanego wcześniej pocztą. Powyższe opóźnienie spowodowane było okresem urlopowym w czasie świąt Bożego Narodzenia, pobytem za granicą M. M., a następnie jego chorobą w styczniu 2013 r. Do wniosku załączono otrzymaną z A. drogą mailową kopię skanu dokumentu w języku niemieckim.

Postanowieniem z dnia 25 lipca 2013 r., sygn. akt V SA/Wa 1810/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W ocenie Sądu I instancji okoliczności wykazane przez stronę skarżącą nie wykluczały możliwości zachowania terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. WSA wskazał, że skarżąca spółka, decydując się na rozpoczęcie działalności na terytorium Polski, powinna należycie zabezpieczyć swoje interesy, m.in. poprzez przygotowanie dokumentów uwierzytelniających prawidłowość udzielanych w imieniu spółki pełnomocnictw do jej reprezentacji m. in. w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zakreślony wezwaniem Sądu z dnia [...] listopada 2012 r. 30-dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. oryginału lub poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii wypisu z urzędowego rejestru, z którego wynikałby sposób i osoby upoważnione do reprezentacji strony skarżącej na dzień udzielenia załączonego do skargi pełnomocnictwa wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski, w ocenie Sądu był wystarczający. Ze wskazanych we wniosku o przywrócenie terminu przez pełnomocnika strony skarżącej okoliczności wynika zaś, zdaniem WSA, brak zainteresowania skarżącej w popieraniu przedmiotowej skargi.

Zażalenie na wskazane postanowienie złożyła skarżąca spółka, wnosząc o jego uchylenie i przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W uzasadnieniu winsoku skarżąca wskazała, że nie ze swojej winy nie dostarczyła żądanego dokumentu. Wysłany pierwotnie dokument w miesiącu grudniu, jak wynika z oświadczenia Pana M. M. został wysłany pocztą przez jego pracownika, a z niewiadomych przyczyn nie został doręczony pełnomocnikowi skarżącej przez pocztę. Pan M. M. nie wiedział o niedostarczeniu dokumentu, wyjechał poza A. służbowo, później długo chorował po przebyciu ostrej grypy. Nie mógł w tym czasie osobiście dopilnować dostarczenia przesyłki i niemożliwy był z nim kontakt. Żądany dokument był w posiadaniu wyłącznie Pana M. M. i nikt z jego firmy nie mógł go dostarczyć pełnomocnikowi spółki.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że stosownie do art. 86 § 1 p.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Przywrócenie terminu może nastąpić, gdy spełnione zostały łącznie następujące przesłanki: wniosek o przywrócenie terminu został złożony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; zainteresowany uprawdopodobnił, że uchybił terminowi bez swojej winy; dopełniona została czynność, dla której określony był termin. Brak jednej z tych przesłanek uniemożliwia przywrócenie terminu. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie nie została spełniona ostatnia wskazana przesłanka, tj. nie uprawdopodobniono braku winy w uchybieniu terminu.

Brak winy w uchybieniu terminu powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy (por. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012, s. 270; M. Jagielska, A. Wiktorowska, P. Wajda [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2011, s. 409; postanowienie NSA z dnia 12 czerwca 2008 r., sygn. akt II OZ 580/08).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego argumenty podniesione przez skarżącą spółkę nie uprawdopodobniają braku winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych.

Na wstępie należy wskazać, że A. K. -S. GmbH w W. (A.) inicjując postępowanie sądowoadministracyjne, stała się jego stroną, więc powinna spełniać wezwania Sądu w wyznaczonym terminie. Wobec powyższego, okoliczność, że tylko Pan M. M. miał dostęp do dokumentów, do nadesłania których wezwał Sąd I instancji, nie świadczy o braku winy spółki w uchybieniu terminu do ich nadesłania. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego spółka, dokładając należytej staranności, powinna w taki sposób zorganizować pracę i dostęp do dokumentów, żeby móc je przesłać w wyznaczonym przez WSA terminie.

Ponadto, należy stwierdzić, że skarżąca spółka w żaden sposób nie uprawdopodobniła okoliczności świadczących o niemożności dochowania terminu – nie przedłożono dokumentów uprawdopodobniających chorobę Pana M. M. oraz odbycie przez niego podróży służbowej.

Wobec powyższego, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rozpoznawanej sprawie nie można mówić o braku winy spółki w uchybieniu terminu, więc niemożliwe było, stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a., jego przywrócenie.

W konsekwencji, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt