drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Urząd Patentowy RP, Odrzucono skargę kasacyjną, II GSK 871/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GSK 871/15 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2015-09-25 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-04-17
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Hanna Kamińska /przewodniczący sprawozdawca/
Henryk Wach
Stefan Kowalczyk
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
II GSK 248/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-19
VI SA/Wa 1810/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-31
II GZ 583/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 176, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Hanna Kamińska (spr.) Sędzia NSA Henryk Wach Sędzia del. WSA Stefan Kowalczyk Protokolant Marta Podoba po rozpoznaniu w dniu 25 września 2015 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej E. E.-T. E. C. C. LLC z siedzibą w USA od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 31 października 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 1810/12 w sprawie ze skargi K. H.-L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. postanowieniem z dnia 31 października 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 1810/12, odrzucił skargę K. H.-L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2011 r. w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.).

Zdaniem Sądu I instancji, skarga została wniesiona przez podmiot nieuprawniony, gdyż w dniu jej wpływu do Sądu (13 sierpnia 2012 r.) K. H. nie była uprawniona do znaku towarowego "E." nr [...]. Prawa do tego znaku zbyła bowiem w dniu 2 czerwca 2012 r. na rzecz A. K.-S. GmbH w Austrii.

Skargę kasacyjną od powyższego rozstrzygnięcia złożyła E. E. E. C. C. LLC z siedzibą w USA, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia Sądowi I instancji lub "przekazanie do wznowienia postępowania administracyjnego" oraz o dopuszczenie i przeprowadzenie uzupełniających dowodów z dokumentów. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy poprzez:

1) odrzucenie skargi w całości z powodu, że K. H. prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą H. W. "H&H" K. H.-L. [...] Z. w dacie wniesienia skargi nie była już uprawniona do tego znaku, mimo że w dacie 31.10.2014 r. była ponownie uprawnioną, a w dniu 31.10.2014 r. na rozprawie złożyła z datą 28.10.2014 r. wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów uzupełniających, świadczących o postępowaniu od początku prowadzenia sprawy spornej w oparciu o fałszywe dokumenty, na których oparł się w decyzji z dnia 23.08.2011 r. Urząd Patentowy RP, a dających podstawę do uznania naruszenia prawa i w związku z tym do wznowienia postępowania administracyjnego;

2) nierozpatrzenie wniesionych dodatkowych dowodów uzupełniających, wskazujących na fakt prowadzonego od początku przez Urząd Patentowy RP postępowania spornego w oparciu o sfałszowane dokumenty dostarczone przez stronę wnoszącą sprzeciw jako podstawowe dokumenty swoich roszczeń, o czym mówi niniejszy złożony na rozprawie w dniu 31.10.2014 r. "wniosek strony skarżącej" wskazujący na popełnienie przestępstwa przez uczestnika postępowania z T. G.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 176 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pism w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Z powołanej regulacji wynika, że to strona ma obowiązek przytoczyć podstawy kasacyjne i je uzasadnić.

Skargę kasacyjną można oprzeć na podstawach wskazanych w art. 174 p.p.s.a., a mianowicie podnosząc naruszenie prawa materialnego przez jego błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie lub też naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy. Autor skargi kasacyjnej winien wskazać na konkretne, naruszone przez Sąd zaskarżonym orzeczeniem, przepisy prawa materialnego, wskazując na czym polega ich błędna wykładnia lub niewłaściwe zastosowanie, zaś przy powołaniu podstawy kasacyjnej, o której mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. wskazać naruszone przepisy postępowania i wpływ tego naruszenia na wynik sprawy.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że skarga kasacyjna E. E. E. C. C. LLC z siedzibą w USA nie spełnia wymogów określonych w art. 176 p.p.s.a. Strona skarżąca nie przytoczyła żadnej podstawy kasacyjnej i nie wskazała żadnego przepisu prawa materialnego, czy też procesowego, który został naruszony przez WSA.

Brak w skardze kasacyjnej określenia jej podstaw powoduje, że skarga ta, pozbawiona jednego ze swych elementów konstrukcyjnych, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt