drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Koszty sądowe, Urząd Patentowy RP, Oddalono zażalenie, II GZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 224/09 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2009-10-13 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2009-10-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Kazimierz Brzeziński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28
II GZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11
II GZ 168/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 § 1 i § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 221 poz 2193 § 2 ust. 3 pkt 11
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Kazimierz Brzeziński po rozpoznaniu w dniu 13 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z.W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 27 lipca 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z.W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Przewodniczący Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w W. zarządzeniem z 27 lipca 2009 r. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wezwał Z.W. do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] czerwca

2009 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe zarządzenie Z.W. zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego zażaleniem, które nazwał "PROŚBA – SKARGA". W uzasadnieniu stwierdził, że bezpodstawnie został na niego nałożony obowiązek uiszczenia wpisu od skargi oraz podał przyczynę zaskarżenia decyzji Urzędu Patentowego RP.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 220 § 1 zdanie 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl z kolei § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Na tej właśnie podstawie prawnej Z.W. został wezwany do uiszczenia wpisu od wniesionej w niniejszej sprawie skargi.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarżący bezzasadnie kwestionuje wynikający z powyższych przepisów prawa obowiązek uiszczenia wpisu od skargi. Zgodnie z treścią powołanego w zaskarżonym zarządzeniu przepisu § 2 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu własności przemysłowej – 1.000 zł, a zatem określoną w tym przepisie kwotę skarżący obowiązany jest opłacić w wykonaniu zaskarżonego zarządzenia.

Na marginesie należy zauważyć, że kwestie merytoryczne, związane ze skargą wniesioną na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] czerwca 2009 r., Nr [...] nie mogą być przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego przy rozpatrywaniu zażalenia na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt