drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Odrzucenie skargi Koszty sądowe, Urząd Patentowy RP, Oddalono zażalenie, II GZ 168/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 168/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-05-22 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-05-02
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Gabriela Jyż /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II GZ 179/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27
II GZ 224/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13
II GZ 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25
II GZ 369/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-27
VI SA/Wa 1319/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28
II GZ 545/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Oddalono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 194 § 1 pkt 8, art. 220 § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 5 marca 2012 r. sygn. akt. VI SA/Wa 1319/09 w zakresie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. zaskarżonym postanowieniem z 5 marca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 1319/09 odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 4 maja 2011 r., w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] czerwca 2009 r. w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił skargę Z. W. złożoną na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r. w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek. Następnie wpłynęła skarga kasacyjna od powyższego postanowienia, którą postanowieniem tego Sądu z dnia 28 marca 2011 r. odrzucono z uwagi na sporządzenie jej osobiście przez skarżącego a nie właściwy podmiot wskazany w art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej: p.p.s.a.).

Skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, które zostało odrzucone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 4 maja 2011 r., na które skarżący wniósł zażalenie. Z uwagi na jego nieopłacenie, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z 26 maja 2011 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w terminie 7 dni pod rygorem jego odrzucenia.

Z. W. nie uiścił wpisu sądowego od zażalenia, składając jednocześnie kolejne zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W.z 26 maja 2011 r. Zażalenie to zostało oddalone (prawomocnie) postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lipca 2011 r., sygn. akt. II GZ 369/11.

Następnie zarządzeniem z dnia 9 września 2011 r. WSA poinformował skarżącego, iż w związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny jego zażalenia na zarządzenie z 26 maja 2011 r., zobowiązany jest do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 złotych. Jednocześnie poinformowano skarżącego, iż nieuiszczenie wpisu sądowego od zażalenia skutkować będzie jego odrzuceniem. Pismo zostało doręczone na adres skarżącego w dniu 23 września 2011 r.

Skarżący wniósł zażalenie na zarządzenie Sądu I instancji z dnia 9 września 2011 r., które zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2012 r., sygn. akt II GZ 545/11, który jeszcze raz wskazał na prawidłowość pierwszego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia z dnia 26 maja 2011 r.

Zaskarżonym postanowieniem z 5 marca 2012 r., WSA w W. – działając na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. odrzucił zażalenie skarżącego z uwagi na nieuiszczenie wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tego Sądu z 4 maja 2011 r. odrzucającego zażalenie na postanowienie WSA z 28 marca 2011 r., odrzucającego skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 25 marca 2012 r., nazwanym "skarga kasacyjna - zarzutowa" Z. W. wniósł zażalenie na powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia. W uzasadnieniu skarżący nie odniósł się do kwestii nieuiszczenia wpisu sądowego od zażalenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 8 p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia, których przedmiotem jest odrzucenie zażalenia.

WSA zarządzeniem z 9 września 2011 r., poinformował skarżącego, iż w związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 26 maja 2011 r., zobowiązany jest do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 złotych. Jednocześnie podkreślono, iż nieuiszczenie wpisu we wskazanej wysokości skutkować będzie odrzuceniem zażalenia skarżącego.

Jak wynika z akt sprawy zarządzenie to zostało doręczone skarżącemu 23 września 2011 r. Skarżący wpisu nie uiścił. Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. zaskarżonym postanowieniem z 5 marca 2012 r., zasadnie odrzucił zażalenie skarżącego z powodu jego nieopłacenia. Powyższe wynika z treści przepisu art. 220 § 3 p.p.s.a. który stanowi, że zażalenie, od którego pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Z powyższych względów, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowieniaPowered by SoftProdukt