drukuj    zapisz    Powrót do listy

6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Rada Miasta, Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego, II OSK 153/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II OSK 153/10 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2010-05-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2010-01-25
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Włodzimierz Ryms /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Sygn. powiązane
II OSK 1910/08 - Wyrok NSA z 2009-12-08
II SA/Gd 606/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-05-24
II OZ 1280/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-14
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175 i 276
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Włodzimierz Ryms po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2010 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi H. H. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1910/08 oddalającego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2007 r., sygn. akt II SA/Gd 606/06 w sprawie ze skargi H. H., S. B. i S. W. na uchwałę Rady Miasta Bytów z dnia 12 czerwca 2002 r., nr XLII/303/2002 w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów" postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Skarżący H. H. wniósł skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1910/08 oddalającego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie ze skargi H. H., S. B. i S. W. na uchwałę Rady Miasta Bytów z dnia 12 czerwca 2002 r. w przedmiocie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bytów", w szczególności z uwagi na błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przypadku, gdy do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny, skarga o wznowienie postępowania powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego (art. 175 w związku z art. 276 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

Z akt sprawy wynika, że H. H. samodzielnie sporządził i wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt II OSK 1910/08 oddalającego skargę kasacyjną. Tym samym skarga ta jest niedopuszczalna, ponieważ narusza dyspozycję art. 276 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 276 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt