drukuj    zapisz    Powrót do listy

6313 Cofnięcie zezwolenia na broń, Odrzucenie skargi, Komendant Policji, Odrzucono skargę, II SA/Wa 2777/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 2777/11 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2012-01-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2011-12-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Grochowska-Jung /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OSK 896/12 - Wyrok NSA z 2012-07-23
II OSK 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19
II SAB/Wa 357/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29
I OSK 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-01
II SA/Lu 709/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-10
Skarżony organ
Komendant Policji
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska – Jung po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. F. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić uiszczony wpis od skargi w kwocie [...] (słownie: [...] ) złotych.

Uzasadnienie

J. F. wniósł w dniu 25 listopada 2011 r. (data nadania na kopercie) za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, na decyzję tego organu z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską.

Z akt administracyjnych wynika natomiast, że zaskarżona decyzja wraz z prawidłowym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, została doręczona skarżącemu w dniu 25 października 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych podpisane przez dorosłego domownika skarżącego).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z poźn. zm.), skargę wnosi się do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W niniejszej sprawie z zestawienia dat doręczenia zaskarżonej decyzji (25 października 2011 r.) i wniesienia skargi (25 listopada 2011 r.) należy stwierdzić, że skarga została wniesiona z przekroczeniem trzydziestodniowego terminu (ostatni dzień terminu do wniesienia skargi upłynął w dniu 24 listopada 2011 r.). Natomiast skarżący nie zgłaszał wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt