drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, I OSK 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I OSK 869/12 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2012-10-01 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2012-04-11
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Jolanta Rajewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OSK 896/12 - Wyrok NSA z 2012-07-23
II SAB/Wa 357/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29
II SA/Lu 709/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-10
II OSK 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-19
II SA/Wa 2777/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 177 par. 1, art. 83 par. 1, art. 83 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jolanta Rajewska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej R. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Lu 709/11 o oddaleniu skargi R. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w postaci posiłków barowych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Lu 709/11 oddalił skargę R. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w postaci posiłków barowych.

Odpis sentencji powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej doręczono skarżącej w dniu 29 grudnia 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 80 akt sądowych). W dniu 9 stycznia 2012 r. R. O. wystąpiła do Sądu z prośbą o ponowne doręczenie jej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem, gdyż nie pamięta czy otrzymała przedmiotowe orzeczenie. W związku z powyższym WSA w Lublinie przy piśmie z dnia 11 stycznia 2012 r. ponownie doręczył skarżącej odpis wskazanego orzeczenia, jednocześnie poinformował ją o możliwości złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy, w szczególności przez ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W dniu 15 lutego (data stempla pocztowego) R. O., reprezentowana przez radcę prawnego wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę kasacyjną od wyroku tegoż Sądu z dnia 10 listopada 2011 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna R. O. podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. tj. z 2012 r., poz. 270- dalej powoływana jako P.p.s.a.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Za początkową datę terminu uważa się dzień następny po dniu, w którym stronie skarżącej zostało doręczone orzeczenie wraz z uzasadnieniem ( art. 83 § 1 P.p.s.a. w związku z art. 111 § 2 k.c.). Stosownie zaś do art. 83 § 3 P.p.s.a. oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Termin do wniesienia skargi kasacyjnej jest terminem peremptoryjnym (powodującym, że czynność procesowa może być skutecznie dokonana jedynie przed jego upływem), ustawowym, procesowym i prekluzyjnym. Niedopuszczalne jest zatem jego skracanie bądź przedłużanie.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy należy stwierdzić, że złożona w niniejszej sprawie skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, albowiem wniesiona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu. Zestawienie daty doręczenia skarżącej odpisu zaskarżonego wyroku wraz z uzasadnieniem, z datą wniesienia przez pełnomocnika R. O. skargi kasacyjnej do Sądu, jednoznacznie wskazuje, iż nastąpiło przekroczenie, przewidzianego w art. 177 § 1 P.p.s.a., trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia. W niniejszej sprawie, ostatnim dniem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Lu 709/11 był dzień 30 stycznia 2012 r. Tymczasem skarga kasacyjna została wniesiona w dniu 15 lutego 2012 r., zatem po upływie ustawowego terminu do dokonania tej czynności.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 180 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt